Vertejo problemos

Jei norite, kad jûsø gydymo kortelë bûtø gerai iðversta, paimkite ið vertimø, kuriuos pateikia ne tik specialistai, bet ir prisiekæ vertëjai.

Kas yra vertëjas, kurio specializacija yra medicininis vertimas?Specialistas vertëjas yra sàmonë, kuri kasdien yra specialistas, labai daþnai turi siaurà specializacijà. Anglø kalba yra virðutiniame lygyje - kai kuriais atvejais ji internavo uþsienyje. Specialistinës frazës, pateikiamos kontekste, yra frazës, kurios teikiamos kasdien. Daugiausia todël, kad verèiantys þmonës yra moterys, pasirenkanèios atverti ir daþnai naudoti uþsienio leidinius, kad suþinotø apie Vakaruose atsiradusias naujoves, ir tas pats jungiasi su tam tikra prieiga prie kalbos. Toks vertëjas yra ne tik tinkamai iðversto teksto tikrumas, bet ir uþtikrinimas, kad straipsnis bus suderinamas su turiniu.Pagaliau tikrinant teksto teisingumà, po to, kai já iðverèia gydytojas, prisiekæs vertëjas, kas yra filologinis ugdymas ir uþtikrina þiniø apie medicinos þodynà, þiûri. Jis iðlygina straipsná ir papildo galimas kalbos klaidas.

Kodël teisingas vertimas toks svarbus?Medicininiai vertimai yra dokumento, kuris bus vienareikðmiðkas gydytojui ar draudikui, garantija. Ðis vertimo standartas, kuris atsiranda, jei defekto istorija egzistuoja uþsienio kalba, egzaminø rezultatai, medicininës apþiûros, gydytojo nuomonës, gydymo istorija ir visi dokumentai, reikalingi neágalumo paþymëjimui gauti, yra sudëtingas vertimas, reikalaujantis daugkartinio dokumento patikrinimo, nes maþiausias Klaida, ji gali ávesti klaidà gydytojui, bet greièiausiai tai sukelia gydymo / kompensavimo proceso metu.Verta investuoti á patvirtintus vertimus.