Uthsienio mados dizaineriai

Praëjusá ðeðtadiená vyko naujausios vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos paroda. Renginys pritraukë daugybæ þiûrovø, kuriems reikëjo pamatyti, kà dizaineriai sukûrë susijungimo sezonui. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Ðou buvo smulkiau iðsiaiðkinta ir viskas buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jie buvo naudojami visiðkai paprastiems ir subtiliems audiniams su sparèiomis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko gamybai. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai pilname nërimu. Tarp jø malonumas taip pat sukëlë nërinius, romantiðkus suknelius ir palaidines su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikinais. Lengviems drabuþiams dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su dideliais þiedais, papuoðtais nëriniais ir patraukliomis gëlëmis.Po parodos buvo sukurtas graþus vestuviø kûrinys, ypaè paruoðtas naujai progai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris norëjo likti anonimiðkas. Be to, buvo parduoti dar keli drabuþiai ið paskutinës kolekcijos. Pajamos, gautos ið paskutinio aukciono, bus nustatytos vietos vaikø namams. Reikia pabrëþti, kad bendrovë mielai remia ávairias ðiltas ir unikalias kampanijas. Jos savininkai pakartotinai skundësi dël savo produktø, o kai aukciono medþiaga netgi apsilankë kiekvienoje gamykloje.Kompanijos atstovas mums papasakojo, kad paskutinë kolekcija greitai pasieks þurnalus geguþës pradþioje. Be to, jis informavo, kad prekës þenklas svarsto galimybæ atidaryti internetiná verslà, kuriame bûtø galima rinkti ne stacionariø parduotuviø kolekcijas.Lenkijos drabuþiø þenklas yra vienas ið brangiausiø drabuþiø gamintojø ðiame sektoriuje. Kai kuriose ðalyse yra nedaug gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, visø pirma daugelyje efektyviausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kiekvienà kartà ði kompanija bendradarbiauja su pagrindiniais lenkø dizaineriais. Ðios kolekcijos turi toká didelá pripaþinimà, kad prieð parduotuvës pradþià nuo jø ryto jie yra pasirengæ eilëse. Ðios kolekcijos yra tos paèios dienos.Dabartinës kompanijos produktai nuo daugelio metø yra labai populiarûs tarp naudotojø tiek regione, tiek uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nepraranda nekalbant apie gautø atlygiø galià ir patvirtina, kad prekës yra tinkamiausia klasë.

SpartanolSpartanol Veiksmingas būdas paversti riebalus raumenų masė

Þr. Savo parduotuvæ: vienkartiniai drabuþiai