Thmogidkojo idteklio valdymas gdanske

„Enova“ programinæ árangà sukûrë profesionalø grupë. Geriausi dizaineriai, programuotojai ir testuotojai daugelá metø nenuilstamai dirbo, kad medþiaga bûtø tobulesnë. Jø tobulumas yra labai ilgas glaudaus susitarimo laikotarpis su vyrais, kurie gali palaikyti visà parà teikiamà pagalbà septynias dienas per savaitæ. Kiekvienas þmogus yra elgiamasi individualiai. Jûsø glaudus bendradarbiavimas leido mums kurti programinæ árangà taip, kad ji taptø sveikesnë ir dar praktiðkesnë, kad ji nebûtø tikri dël IT pardavimo.

„Enova Kadry“ programa ir darbo uþmokestis yra programinë áranga, kuri veiksmingai palaiko geros kapitalo valdymà bet kurioje ámonëje. Jis susijæs su ámonëmis, kuriose dirba nuo keliø iki net keliø tûkstanèiø darbuotojø. Ði programa atpaþásta sudëtingà organizacinæ organizacinæ struktûrà su dideliais ágûdþiais ir efektyvumu. Programinë áranga atitinka visus Lenkijos teisës reikalavimus. Abu, jei bûtina áraðyti HR duomenis, apskaièiuoti socialinio draudimo ámokas, mokesèius, darbo uþmokestá ar ligos iðmokas. Programinë áranga yra daugelio gavëjø duomenys. Jie gali apimti, be kita ko, valdybos, apskaitos biurø, ámoniø, teikianèiø paslaugas darbo skaièiavimo srityje, arba personalo áraðus, taip pat þmogiðkøjø iðtekliø departamento ir darbo uþmokesèio darbuotojus.

Verta pasikliauti ilgà patirtá turinèia kompanija. Pasirinkite programinæ árangà „Enova HR“ ir „Payroll“, kad galëtumëte plëtoti ir geriau valdyti ámonæ. Programa suteikia naudos gerinant þmogiðkøjø iðtekliø valdymo procesus, sistemos efektyvumà, sumaþinant klaidø rizikà, procesø automatizavimà, greità ir intuityvø prieigà prie dideliø þiniø apie darbuotojus. Programinë áranga leidþia taupyti þmogiðkøjø iðtekliø skyriaus darbo laikà, o filialas dirba savo gamtos darbuose. Programa garantuoja visiðkà visø kiekiø ir ástatymø nustatytø sàlygø laikymàsi visose mûsø pasaulio srityse.

Pasirinkite programinæ árangà „Enova Kadry“ ir „Payroll“ ir suþinokite, kad IT personalas dirba 24 valandas per parà septynias dienas per savaitæ. Jie padës jums ádiegti, konfigûruoti ir atidaryti programinæ árangà, paruoðti ámonës IT sistemà kûrimui su programinës árangos aplinka.