Svajonio darbas

Daug vaikystës svajoniø susiduria su ávairiø profesijø veikimu. Kartais net ir ðie norai iðsipildo. Kas vaikai daþniausiai reikalauja, kai jie auga? Na, daugiau nei vienas maþas berniukas nori tapti gaisrininku ar policininku. Kai kas svajoja bûti kareiviu. Populiariausia profesija yra daugiau veterinarijos gydytojø. O kaip apie mergaites? Merginos tradiciðkai nori bûti modeliais, aktorëmis ir dainininkëmis.

Populiariausia konkurencijaVerta paminëti, kad net daugiau vaikø svajoja apie tai, kad tampa garsenybe. Tà patá galima pamatyti dël ávairiø talentø ðou populiarumo. Þinoma, kai kurie vaikai vis dar nori bûti specialistai ar teisininkai. Ðiø rûðiø etapus siûlo patys tëvai. Þinoma, ne daug vaikø svajoja apie tai, kà daro prekybos centre ar statybvietëje. Ar tai ðiek tiek kitoks? Þinoma, ne. Vaikystë turi paþástamà þavesá. Maþi vaikai neþino, ar jø valià galima sukurti. Maþa mergaitë nesuteikia stiliumi tyrimø: esu visiðkai graþus, kad bûèiau modelis, arba að esu geras, kad tapèiau gydytoju. Senstant, mes pradësime galvoti dar realiau, o mûsø vaikystës fantazijos atsiduria uþmarðtyje. Taèiau reikia pripaþinti, kad tai nëra. Yra þmoniø, kurie baigë savo vaikystës norus. Pavyzdþiui, daug scenos þvaigþdþiø sako, kad keturiø metø amþiaus jie dainavo „kabeliniu mikrofonu“. Jie buvo taip nustatyti, kad nuo ankstyviausio amþiaus tëvai seka antrà kelià. Todël jie pavyko. Tokios istorijos nëra neáprasta. Ir leiskite jiems egzistuoti kaip labai. Tada bus daug gerø suaugusiøjø.