Sprogimo pavojaus zono tipai

Pirmiausia, tai gali ávykti tik sprogioje srityje, t. Y. Turintiems dujø, garø ar dulkiø. Ir toks þaidimas ið sàraðo chemijos biuruose, cisternose, naftos perdirbimo gamyklose, elektrinëse, daþø parduotuvëse, chemijos gamyklose, cemento gamyklose ir daugelyje kitø, kur yra dulkiø ar milteliø pavidalo produktø.

Kadangi daugelyje Europos Sàjungos ðaliø saugos taisyklës daugelá metø labai skyrësi, jos taip pat buvo didelë kliûtis prekiø mainams, buvo nuspræsta jas suderinti, nustatant árangà, veikianèià vadinamose nykstanèiose zonose. ATEX þenklai.

Kokie yra ATEX þenklai?Pagal ðá pavadinimà, iðsamûs reikalavimai, duomenys Europos Sàjungos teisiniame reglamente, kurie turi atitikti visus produktus, kuriø reikia imtis sprogimo keliamose srityse. Reikalavimai, kurie nëra suprantami pagal ðiuos standartus, gali bûti organizuojami viduje tam tikrose ES valstybëse narëse, taèiau jie negali prieðtarauti ES standartams ir negali sustiprinti reikalavimø.Visi prietaisai, pradëti eksploatuoti sprogiose vietose, turi bûti paþymëti pagal direktyvoje pateiktà modelá. Ðiuose þenkluose yra keletas simboliø, apibrëþianèiø ávairius privalomus ðiø prietaisø parametrus. Ir, þinoma:Nustatydamas gaminio CE þenklà, gamintojas pareiðkia, kad ðis poveikis atitinka esminius direktyvos reikalavimus.Erdvës, kuriose yra sprogimo pavojus, buvo atskirtos á pavojaus zonas. Pavojaus zonos pavadinimas taip pat informuoja apie grësmës tipà, o kai jo aukðtis:- dujø, skysèiø ir jø garø zona paþymëta raide G- degiøjø dulkiø zona - raidë D.Tada sprogimui atsparûs prietaisai buvo iðleisti á dvi grupes:- kokybë Taèiau tie patys patiekalai, skirti karjerai kasyklose,- II grupë - átaisai, skirti ant pavirðiaus potencialiai sprogiø dujø, skysèiø ar dulkiø fone.Kita klasifikacija lemia indo sandarumo laipsná ir hitø stiprumà.Uþ nugaros yra tiksli temperatûros klasë, t. Y. Maksimali pavirðiaus temperatûra, kuria prietaisas gali sukurti.Kokie yra ATEX þenklo naudojimo privalumai:- uþtikrinti saugumà pramoninëse vietose, \ t- apriboti ekonominius nuostolius, kylanèius dël galimø grësmiø ar nesëkmiø, \ t- apriboti gamybos prastovà,- uþtikrinti reikiamà prietaisø kokybæ.