Sosnowiec fiskaliniai kasos aparatai

Kasos aparatai yra reikalingi maþoms ámonëms, kurios savo produktus iðleidþia privatiems klientams, áskaitant maþas parduotuves, þaliuosius, kioskus ir kt. Paprastai tai yra pigios, patogios ir funkcinës fiskalinës kvotos. Jø veikimas pirmiausia yra sutarties registravimas ir gavimo patvirtinimas klientui kaip pirkimo patvirtinimas.

Tai leidþia maloniai kontroliuoti ámonæ ir ieðkoti pajamø. Maþi fiskaliniai árenginiai paprastai nëra labai sudëtingos funkcijos, kaip ir sistemos kasos aparatø, kurie gali atsirasti parduotuvëse, sëkmei. Taèiau vis daþniau ávairûs kasos aparatai suteikia galimybæ atskirai prijungti brûkðninio kodo skaitytuvà arba mokëjimo korteliø terminalà.

Kasos aparato pasirinkimasPigûs kasos aparatai svyruoja nuo 500 PLN iki maþdaug 1700 PLN. Rinkoje yra daug gamintojø, kurie siûlo labai platø asortimentà. Verta prisiminti, kad renkantis kasos aparatà, atkreipkite dëmesá á garantijà ir paslaugà. Na, kai prasmë, kuria mes perkame fiskaliná árenginá ir teikiame paslaugà. Pasirenkant kasos aparatà, taip pat svarbu dirbti patogiau, ty kasos aparatas turi turëti didelá spaudimà ir stiprø apðvietimà. Net prieð pirkimà verta patikrinti, kaip kalbama apie popieriaus juostà, nes ji visada uþsidaro maþiausiai tinkamu elementu ir paprastai turite já pakeisti.

Kokios sàlygos turëtø atitikti?Kasos aparatas turi atitikti visus Finansø ministerijos reikalavimus ir turëti papildomø funkcijø, pavyzdþiui, ieðkoti kitø valiutø arba spausdinti aiðkius prekiø pavadinimus. Þinoma, kasos aparatas, gavæs tam tikrà gavimà, turëtø iðstumti ámonës NIP. Atsiþvelgiant á tai, kad esame Europos grupëje, mûsø naujasis fiskalinis kasos aparatas turëtø bûti paskutinis, taèiau klientas gali nuspræsti suteikti valiutà eurais, o paprastai net pigios maþos fiskalinës sumos yra noras mokëti eurus. Tai ir yra labai svarbu, nes visuose elementuose Lenkija gali iðgyventi eurais. Be to, kasa turëtø bûti pritaikyta prie kitø prietaisø, pvz., Kodø skaitytuvo, kompiuterio, papildomo ekrano, terminalo, grynøjø pinigø stalèiaus ar svarstykliø.