Socialinis anadas kaip apskaieiuoti

Daþnai naudojamas personalo ir darbo uþmokesèio sutrumpinimas derinamas su visu darbu, susijusiu su darbuotojø apmokëjimu konkreèioje ámonëje. Ámoniø vadovai turi bûti átikinti ástatymø nustatytais ásipareigojimais, kylanèiais ið jø darbdavio vaidmens, nes jø aplaidumas gali turëti nemaloniø pasekmiø ir mokesèiø inspekcijos, ir socialinio draudimo institucijos poþiûriu. Darbdavys, kaip ádarbinantis asmuo, veikia kaip ámokø mokëtojas, o tai reiðkia, kad jis privalo sumokëti reikalingà ámokà á ZUS uþ savo darbuotojus. Ðios sveikatos draudimo ámokos mokamos neatsiþvelgiant á draudimo kategorijø skaièiø ar pobûdá, o socialinëms ámokoms mokëti taikomi tam tikri apribojimai. Ámonës savininkas turi pateikti draudimo paraiðkà, per 7 dienas nuo ádarbinimo datos, kitaip tariant, nuo pareigos apdrausti, pateikti oficialià formà ZUS. Sëkmingai ágyvendinant klasikinæ darbo sutartá, bûtina atlikti visas socialines ámokas, o sutarties sudarymo atveju - tik pensijø ir invalidumo pensijø ámoka (galbût ir á nelaimingà atsitikimà.

Personalas ir darbo uþmokestis, kai þmogus yra studentas, pasiþymi tuo, kad þino pensijø ir invalidumo pensijà, taip pat visiðkà nelaimingø atsitikimø ir sveikatos draudimà. Verta paminëti, kad verslininkas taip pat moka sveikatos ir socialines ámokas á socialinio draudimo institucijà, o asmens, kuris taip pat uþdirba profesijà ir vadovauja dabartiniam prekës þenklui, pareiga mokëti tik sveikatos ámokas. Yra alternatyvus darbuotojø samdymo sprendimas, o tai yra þmogiðkøjø iðtekliø ir darbo uþmokesèio perdavimas. Tai árodo atsistatydinimà nuo paprasto darbuotojø ádarbinimo ir iðorës pagalbos, susijusios su darbuotojais ir darbo uþmokesèiu, ir visø su jos ákûrimu susijusiø ásipareigojimø.