Skubeti a buayej

Ugnis yra labai destruktyvi jëga. Kai jis randa medþiagas, tinkanèias deginti savo keliu, jis juos sunaikina. Neplanuotas degimo procesas gali apimti beveik visas mûsø medþiagas - kietàsias medþiagas, skysèius ir dujas. Degimo agento atþvilgiu gaisro slopinimui taikomi kiti gesinimo bûdai. Labiausiai ádomus yra vanduo. Ir ne kiekviename pavyzdyje galite já naudoti. Gaisrai taip pat daþnai naudojami gaisrai ar milteliai.Maþiau þinoma yra vandens garø panaudojimas gaisrui slopinti ir jo iðplëtimui iðvengti. Maþesnis poros populiarumas savavaliðkai lemia tai, kad svarbu já uþimti tik uþdarose erdvëse, taip pat gesinti tik tam tikrus gaisrus. Garai, kaip gaisro gesinimo medþiaga, nepripaþástami kaip árodymas deginti miðkus. Tai nereiðkia, kad jis negali bûti naudojamas gesinant medienà. Garas yra efektyvus sprendimas, inter alia, gaisrø metu patalpose, kurios naudojamos medienos dþiovinimui, taèiau ðiø reikðmiø plotas negali bûti 500 kvadratiniø metrø.Garø gesinimo procesà sudaro tai, kad jis pateikiamas esant slëgiui gaisro zonoje. Tai lemia jo regione vykstanèiø degiøjø dujø skiedimà, taip pat maþëja deguonies koncentracija, o tai savo ruoþtu neleidþia jo augimui, o po keliø minuèiø ugnis iðnyksta. Garas gali bûti naudojamas ne tik kietø objektø, bet ir skysèiø bei dujø, gesinimui. Taèiau ðiuose pavyzdþiuose ugnis turi bûti plinta tik uþdaroje zonoje. Atvirame regione vandens garai praranda savo efektyvumà kaip gaisro gesinimo agentas.