Savo svetainae su nuotraukomis

Dauguma moterø, baigusiø psichologijà ar sociologijà, galvoja apie mokymo ámonës steigimà, ty þmoniø átraukimà á minkðtøjø ágûdþiø personaþus, o tada, pavyzdþiui, visà gyvenimo ágûdþius, susijusius su komandos gamyba arba sprendþiant baimæ mene.

Bioretin

Ðio paslaugø modelio paklausa yra Lenkijoje, paprastai vadinamoje didelëje verslo grupëje. Taèiau yra didelë problema, su kuria kiekvienas þmogus, norintis vykdyti gerà verslà, kuriant mokymus þmonëms, nori kovoti.Visø pirma, didesniø korporacijø prezidentai turi, kad psichologas yra pasisekëjas, ir jis gali padaryti kasdiená darbuotojà ið rimto ir ne recesyvinio atsiskyrimo, kuris taptø tvirtu ir veiksmingu darbuotoju, kuris þavi visà þmoniø pasaulá. Ið tiesø, mokymo ámonës paprastai mokomos nuo dviejø iki trijø dienø, o ne dël to, kad keièiasi á kambará patekusiø þmoniø poþiûris.Kita sunki situacija, kad visi þmonës, kuriems reikia tokio pobûdþio verslo, turi susidurti su tuo, kad tarp mokymo bendroviø yra daug konkurencijos. Kiekvienas ið jø suskaido dar originalesnius pasiûlymus, o painus klientas, kuris neþino, kaip vertinti ámonës efektyvumà, pirmiausia yra susijæs su reklama.Vykdant mokymo ámonæ bûtina turëti gerà personalà. Kvalifikuota, patyrusi ekspertø komanda tarp mûsø praktikø yra mokymo sëkmës esmë, nes net jei mokymas neturës jokio poveikio, su tinkamais darbuotojais, mes turime galimybæ paaiðkinti, kad mokymo stoka yra patys staþuotojai.