Saskaita ir kasos aparatas

Mes, mokesèiø mokëtojai, su kasos aparatu, yra beveik kiekviename þingsnyje. Taigi, tokie patiekiami maisto gamyklose, arba kino teatruose, ar jie yra visuose prekybos centruose, ar vienà kartà tose srityse, kuriose teikiamos ávairios maþesnës paslaugos. Jûs galite tikrai keistis be galo. Taip pat nepamirðkime, kad jei mes perkame kaþkà internetu, kai gausime paketà - be paties produkto, taip pat turëtume priimti kvità.

Taip yra dël to, kad mokesèiø mokëtojai, kurie vykdo sandorius fiziniø asmenø (kurie nevykdo verslo, taip pat vienkartinës iðmokos ûkininkams, turi teisæ, atsiþvelgiant á ástatymà, kruopðèiai registruoti prekybà minëtø kasos aparatø pagalba. Taèiau praktika rodo, kad ji ðiuo metu skiriasi.

Kà turëtume daryti kaip verslininkas, kai kasos aparatas nustos veikti, kai jis yra piktas? Be to, paskutiniai svajoniø akimirkai, be to, yra keletas ... Ar mes negalime bûti priversti - dël nedideliø nuostoliø - nutraukti pardavimus?

Naudodamiesi ðia paslauga, nieko naujo nei èia nëra. Formuose, kai bus sugadintas krypties kelias, mokesèiø mokëtojas gali paimti ið rezervo rezervo. Þinoma, jei jis turi vienà. Be abejo, oficialiu poþiûriu verslininkai neprivalo, kaip tai buvo, pakeisti kasos aparatus. Taèiau jos bûtinos ypaè stacionariuose ir turtinguose prekybos centruose. Iðskirtiniais atvejais, kai stabilumas yra pagrindinio banko korupcija, norinti toliau parduoti, paaiðkëja, kad vienintelis protingas sprendimas yra naudoti rezerviná kasos aparatà. Beje: apie já galite skaityti mene. 111 par. Ástatymo 3 straipsná.

Kasos aparato gedimas, be abejo, nëra malonus. Kad galëtume iðsaugoti situacijà naudojant rezerviná kasos aparatà. Visada turëkime tai, kad tuo metu, kai mokesèiø mokëtojas pereina nuo pardavimø áraðymo á kasos aparatus, jis turëtø apie tai informuoti kompetentingà mokesèiø inspekcijà. Praneðime turëtø bûti pateikti tokie dokumentai, kaip þinios apie árangos gedimà, taip pat praneðimas apie atsarginiø atsarginiø árenginiø pakeitimà. Dël poveikio: svarbu rezervuoti kasininkà, kur parduodami.