Rizikos vertinimas pn 18001

Bûtinybë parengti sprogimo rizikos vertinimà ir apsaugos nuo sprogimo dokumentà yra susijæs su asmenimis, kuriø knygoje, kurioje yra degiø medþiagø, gali bûti pavojingø pavojingø miðiniø savybë ir atsiranda sprogimo pavojus fone. Daugelis uþsienio kompanijø siûlo visapusiðkà paramà rengiant sprogimo apsaugà, t. Y. Apsaugà nuo sprogimo pramonës sektoriuose.

Darbdaviai, spræsdami sprogià aplinkà ore, pvz., Dujas, skysèius, kietàsias medþiagas, turinèias didelá dezintegracijos laipsná, dulkiø, praktikoje arba saugodami medþiagas, turi atitikti sprogimo rizikos vertinimus, nurodydami sprogimo pavojus. Be to, turëtø bûti sukurtos atitinkamos sprogimo pavojaus zonos árenginiuose ir iðorinëse zonose, darant prielaidà, kad bus pateikti grafiniai klasifikavimo dokumentai, ir paþymëti veiksnius, kurie gali paskatinti juos uþsidegti.

Tikslas:Atlikite vertinimà ir parengite dokumentà, kuris apsaugotø darbo vietà nuo sprogimo. Medþiagos sukûrimo tikslas - atitikti teisinius reikalavimus ir sumaþinti rizikà, susijusià su sprogios aplinkos perspektyva darbo aplinkoje.

Paslaugø teikimo bûdas:Darbo vietos, kuriose gali ávykti sprogios atmosferos, bus klasifikuojamos pagal sprogios aplinkos planà.

Sprogimo prevencija ir apsauga nuo sprogimo:Kitas þingsnis bus nustatyti uþdegimo ðaltinius pagal kità sàraðà: ðiltus pavirðius, liepsnà, ásk. deganèios dalelës ir dujos, mechaninës kilmës kibirkðtys, elektros maðinos, kanèios srovës ir katodinë apsauga nuo korozijos, statinë elektra, egzoterminës reakcijos, þaibo smûgiø galimybë, radijo daþniø elektromagnetinës bangos, ultragarsai, jonizuojanèioji spinduliuotë, adiabatinis stresas ir papildomos smûginës bangos, átraukiant spontaniðkà dulkiø uþsidegimà. Sprogios aplinkos sukûrimo atveju bus tikrinama, ar valgiai ir apsaugos sistemos visose darbo aplinkose, kuriose gali susidurti sprogioje aplinkoje, atitinka klases, tinkamas sprogimo pavojaus zonoms.