Rankinis sunkvethimis

„BagProject“ yra internetinis verslas, kuriame teikiamos saugojimo veþimëliai, kroviniø stalai, turistø krepðiai, pirkiniø krepðiai, kuprinës ir ratai. Visi patogu parduoti daiktai yra pagaminti ið tobuliausiø þaliavø. Jø tarnyba yra komunikatyvi ir maloni. Ámonë gali bûti kvalifikuotø specialistø komanda. Jø dëka produktai, nurodyti pardavime, pasiþymi kûrybiðkumu ir aukðtu patogumu. Siûlomiems veþimëliams, krepðiams ar stalams bûdingas didelis patikimumas. Uþsakant daugiau nei 200 PLN, pristatymas garantuojamas nemokamai. Mokant banko pavedimu, suma yra 12 PLN, renkant 13 PLN. Visi prieðtaravimai bus iðspræsti ámonës darbuotojams. Galite skambinti nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 iki 16. Bendrovë turi aiðkià paieðkos sistemà. Bûtina nurodyti tik produkto tipà. Parduotuvëje parduotuvëje yra, pavyzdþiui, prekiø veþimëlis. Neprilygstama neðiotis dideliø minèiø, sverianèiø iki keliø deðimèiø kilogramø. Já gauna individualûs pirkëjai, keliautojai ar verslininkai. BagProject taip pat siûlo tvirtas baziniø lenteliø parduoti produktus rinkoje. Mobilus, lengvai sulankstomas, tarnauja ilgà laikà. Parduodami skirtingo dydþio, spalvos ar supjaustyti kelionës lagaminai. Paskutiniai parduodami daugialypiai pirkiniø krepðiai kartu su prekybos automobiliais. Puikus pasirinkimas ádomiø standartø ir spalvø. „BagProject“ taip pat parduoda kietas laisvalaikio kuprines ilgoms kelionëms. Jie vis dar puikiai tinka artimai kelionei á centrà. Internetinë parduotuvë garantuoja individualø iðëjimà á klientà ir didelá profesionalumà.

Þr. Sulankstomà veþimëlá