Psichiatrijos ir neurologijos bustines institutas

Lieknėjimo tablečių klasifikavimas

Viena ið pagrindiniø Lenkijos mokslo ir moksliniø tyrimø institucijø yra atvira 1958 m. Ið psichiatrø ir neurobiologø grupiø, áskaitant aukðtà neurofiziologà Jerzy Konorski, psichiatrijos ir neurologijos institutà. Instituto svarbà rodo tai, kad nuo 1992 m. Ji bendradarbiauja moksliniø tyrimø ir pratybø srityje su Tarptautine sveikatos organizacija. Centro misija yra jø patirties psichiatrijos ir neurologijos srityje, koordinuojant juos ðalies priemonëse, teikiant konsultacijas valstybës institucijoms ðiose dalyse (ataskaita apie narkomanijà, ataskaita apie ÞIV ir AIDS, darbas su alkoholio vartojimu ir diagnostinë bei terapinë veikla (hospitalizavimas ir gydymas ambulatoriniuose nustatymuose. Árenginys taip pat vykdo leidybos veiklà (du þurnalai su tarptautiniu dirþu, mokymo ir doktorantûros mokymus. Institutas susideda ið dvideðimt trijø klinikø (áskaitant Nerwice klinikà, Klinikinës reabilitacijos klinikà, Vaikø ir paaugliø psichiatrijos klinikà, Neurologinæ klinikà ir mokslo ástaigas (pvz., Visuomenës sveikatos institutas, Prevencijos ir narkomanijos skyrius. Znanylerz.pl reitinge instituto specialistai ágyja veiksmingø ir sëkmingø nuomoniø. Pacientai giria gydytojo poþiûrá á pacientà, jø profesionalumà, diagnozavimo greitá ir gydymà. Deja, psichiatrijos ir neurologijos institutas kovoja su graþiomis problemomis. 2014 m., Pasak instituto direktoriaus, skola virðijo penkiasdeðimt ðeðis milijonus zlotø, o pastatas reikalauja didelës renovacijos, kuriai trûksta lëðø. Nedidelis vonios kambariø skaièius, nepraleidþiantis stogas, nepraleidþiantys langai, formuotos sienos, sumaþëjæs personalas, nesugebëjimas izoliuoti stipriø silpnø ir leisti patogioms sàlygoms traktuoja tik dalá instituto problemø. Lëðos klinikø remontui tebëra jautrus klausimas ir, pasak Sveikatos apsaugos ministerijos atstovo, jis nori ið „departamentø portfelio turtø“. Tikriausiai artimiausioje ateityje bus galima iðpirkti lëðø renovacijai, o institutas galës atlikti savo gydymo vaidmená nuo pat pradþiø iki tikslo.