Programa mac amonems

Programa comarch erp xl, anksèiau vadinama CDN XL. Ði duomenø programinë áranga taip pat prieinama maþoms ir iðskirtinëms ámonëms, kurios dalyvauja ðiø rûðiø pramonës ðakose: prekyboje, gamyboje ir aptarnavime.

„Comarch erp xl“ programa turi didelá funkcionalumà. Jo charakteristika yra ta, kad ji ásigys visiðkà paramà ir automatizuos draudimo procesus. Tai suteikia galimybæ valdyti visus biure vykstanèius verslo procesus. Be to, ji turi modulinæ struktûrà, kurios dëka gavëjas gali jà pritaikyti prie ámonës poreikiø. Visà kelià galima padaryti tiek internetinëje klasëje, tiek neprisijungus.Idëja yra metams daþniausiai pasirinkta ERP sistema. Daugiau nei 4000 ámoniø turi dabartinæ programinæ árangà ir didþiuojasi. Ði sistema padeda ðvariau naudoti pardavimo kanalus. Dël to daug lengviau vairuoti ne tik logistikà, bet ir turimas programas.Ðis kombinuotas organizmas yra árankis, plaèiai naudojamas ERP grupëje. Ji apima visas ámonës veiklos sritis.Sistemos „Prekybos ir platinimo“ modulis leidþia remti prekybos ir platinimo procesø ágyvendinimà. Palaiko ámonæ nuo pardavimo ir pirkimo pusës.Modulyje „Gamyba“ árengti árankiai, skirti árenginiams ir serijoms. Ji taip pat turi duomenø diskretiðkos ir procesø gamybos priemones. Jis remia projektavimo veiklà ir jos uþbaigimà. Tai suteikia galimybæ apibrëþti technologijà, apibrëþti gamybos marðrutà, sukurti darbo grafikà ir ágyvendinti gamybos procesà.„Sandëlio valdymo“ modulis suteikia galimybæ kontroliuoti atsargas ir iðduoti sandëlio uþsakymus. Tokio elemento dëka klaidos gali bûti lengvai paðalintos.„Paslaugø ir remonto“ modulis pereina á sàraðà, taip pat paslaugø uþsakymø vykdymà. Tai paskutinis árankis gamybos procesui gaminti.„CRM“ modulis suteikia galimybæ rinkti informacijà apie klientus. Su juo galite susimàstyti apie esamus ir potencialius klientus. Tai suteikia galimybæ administruoti pardavimø ir rinkodaros komandø darbà.„Erp xl“ programa taip pat turi daug naujø galimybiø mokytis ið Lenkijos veiklos.