Prietaiso skydo atheminimas

Áþeminimas yra geras bûdas apsisaugoti nuo þaibo.Áþeminimas yra paskutinis procesas, jungiantis prie gido, kuris yra gerai laidus pagrindas.

Tinkamiausi galios laidininkai yra vanduo, grafitas, geleþis, plienas, aliuminis, auksas, varis ir sidabras.Vadovas sujungia kûnà su elektrifikuota þeme, o sëkmingai sujungus elektrifikuotà kûnà, mokestis gràþinamas arba priimamas, todël sukelia abejingumà.

Áþeminimo átaiso konstrukcija nëra labai sudëtinga. Toks átaisas yra orientuotas á þemës elektrodà ir áþeminimo laidà, jungiamàjá kabelá, spaustukà ar bëgá ir áþeminimo laidus.Yra daug tipø þemës. Pagrindiniai tipai: áþeminimas, pagalbinis, efektyvus ir apsauginis áþeminimas.

Áþeminimo gnybtai atlieka svarbø vaidmená áþeminimo árengime. Ðie gnybtai yra pagaminti ið aliuminio ir sujungia þaibo laidus prie statybvietës. Áþeminimo gnybtai arba áþeminimas yra konstrukcijø áþeminimo sistemos dalis ir leidþia áþeminimo galuose sujungti keletà laidø.Gnybtai, dël jø konstrukcijos, gali bûti laikomi laisvu, presuotu, plokðèiu; paprasti presai; kampinis presuotas butas; kampinis spaudimas; iðjungtos spaudos jungtys.Naudojamo spaustuko tipà ir jo konstrukcijà, be kita ko, nustato prijungtø laidø, tiekianèiø á þemæ, skaièius.

Áþeminimo laido prijungimas prie þemës elektrodo turi bûti uþpildytas efektyviai ir nustatyti elektros jungties reikalavimus.Ðiuolaikine prasme termitinis suvirinimas pritaikomas spaudos spaustuvais, srieginiais gnybtais arba naujomis tokiomis mechaninëmis jungtimis. Mechaninës jungtys turi bûti derinamos su pagrindinëmis taisyklëmis, nustatytomis pagal gamintojo instrukcijas.Árengiant þaibo apsaugos sistemà, ypatingas dëmesys turëtø bûti skiriamas naudojamiems terminalams, kurie pirmiausia neturëtø paþeisti þemës elektrodo ar áþeminimo laido. Sumontuojant tokià sistemà, svarbu þinoti ir taikyti principà, kad gali bûti paþeistos tik jungtinës jungtys ir rankenos, kurios sudaro tik lyduotà jungtá.