Pramoninis dulkio siurblys vandeniui

https://vari-cb.eu/lt/

Pramonëje ir gamyklose, gaminanèiose naujus gaminius dideliu mastu, taikomi jø paèiø ástatymai, ir jie nori perþengti tuos, kuriuos jie naudojo trumpuoju mastu, kaip ir savo bute. Pvz., Gamybos salëse yra daþnas ávairiø skysèiø ar aliejø iðsiliejimas ant grindø ar sienos.

Labai neveiksmingas sprendimas bûtø ðaukti valymo águlà patrinti tikrai nuostabias ir reikalingas atliekas ið sienø su skudurais ir kempinëmis. Tokioms avarinëms situacijoms naudojami specialûs riebalø ir skysèio pramoniniai dulkiø siurbliai. Greitai, efektyviai, nepaliekant jokiø pëdsakø, be to, tiesiogiai prie atskiros talpyklos lengva iðtuðtinti.

Atex dulkiø siurbliai arba centriniai pramoniniai dulkiø siurbliai gali egzistuoti ir naudojami ávairaus tipo atliekoms gaminti ið þemës. Jos skirtos valyti didesnes sumas ið dirbtiniø kûnø, medienos ar metalo, arba viskas, kà sunku surinkti ðepeèiu ir kauðeliu, ir kuriø paprastas dulkiø siurblys yra tiesiog nepritaikytas. Centriniuose dulkiø siurbliuose yra stipresnis pajëgumas, didesnis atsparumas siurbimui, visiðkai naujos talpyklos sudëtingoms atliekoms ruoðti. Ðie dulkiø siurbliai gali ir daþniausiai dulkes nuvalyti didesniu skirtumu, valyti didesnæ erdvæ vienà kartà. Tada yra puiki galimybë valymo águlai, kuri taip pat yra darbo jëga be jokiø avariniø situacijø.

Pramoniniai dulkiø siurbliai yra skirti daugiausia didelës rûðies atliekoms, ir jø nepakanka, kad bûtø galima iðvalyti kaip kiliminë danga darbuotojo valgomajame. Jie bus naudojami tik gamybos salëse, kur gamybos proceso metu á þemæ patenka daug ávairiø rûðiø atliekø, arba sandëliuose, kuriuose daug þaliavø pateko á nelaimingo atsitikimo pelnà. Laimei, pramonë egzistuoja plaèiai automatizuotoje ir atrinktoje, kad iðgelbëtø darbuotojø fizinæ jëgà ir kad tik jø skaitymo puslapá galëtø sukurti aukðtos kokybës maðinos, pvz., Pramoniniai dulkiø siurbliai.