Potencialiai sprogi aplinka

Direktyva 94/9 / EB (ATEX yra norminë dalis, kuri taip pat taikoma prietaisams, kai taip pat yra apsaugos sistemos. Minëti prietaisai pirmiausia skirti juos priimti vietovëse, kuriose yra sprogimo pavojus dël metano ar anglies dulkiø. Pateikta informacija yra Europos Parlamento ir 1994 m. Kovo 23 d. Patarimø medþiaga.

https://ffingers.eu Fresh FingersFresh Fingers - Naujoviškas sportininkų pėdos ir nagų kompleksas!

Vietos teisinëje sistemoje buvo ádiegta 2005 m. Gruodþio 22 d. Ûkio ministro nuostata. OL Nr. 263, punktas 2203 Pagrindinis ðios taisyklës tikslas pirmiausia yra suderinti valstybiø nariø ástatymus, taikomus árenginiams ir apsaugos sistemoms, naudojamoms teritorijose, kurioms kyla grësmë dël metano ar anglies dulkiø. Taèiau direktyva taikoma prietaisams ir apsaugos sistemoms, skirtoms naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje. Tuo pat metu reikëtø paþymëti, kad tuo paèiu metu patarimai yra susijæ su saugos, valdymo ir reguliavimo átaisais. Ðie patiekalai yra skirti naudoti ne aptariamose zonose ir á saugø árankiø bei apsauginiø stiliø buvimà þemës pavirðiuje potencialiai sprogioje aplinkoje.ATEX direktyvoje numatytos iðimtys. Aptariama direktyva nëra skirta medicinos prietaisams, kurie yra vartojami medicininëje aplinkoje. Jis taip pat nepriimamas buitiniam naudojimui, asmeninëms apsaugos priemonëms, laivams, transporto árangai.Ðiame Europos Sàjungos teisës akte nustatyti konkretûs reikalavimai, kurie yra numatyti atitinkamuose standartuose. Be to, jame klasifikuojamos sprogimo rizikos sritys, kurias galima rasti Priede Nr. Taip pat 1999/16 / EB ATEX137 „Dël nedideliø reikalavimø, kelianèiø darbuotojø, galinèiø patirti sprogioje aplinkoje veikianèiø vietø saugumà ir sveikatà, reikalavimus“.Árankiams ir apsaugos sistemoms gali bûti taikomos kitos direktyvos, susijusios su kitais matmenimis ir kurios vis dar numato CE þenklo pritvirtinimà. Ðis þenklas turëtø bûti atsakingas, áskaitomas ir nesunaikinamas.Dabartinë direktyva bus pakeista nauja informacija ATEX 2014/34 / ES. 2016 m. Balandþio 20 d.