Popierinio medthiago naudojimas

Naujoviðkoje pramonëje naudojamos deðimtys tûkstanèiø degiø ir greitø medþiagø. Dujø ir skysèiø parametrai daugelyje faktø yra gerai þinomi ir dokumentuojami. Todël pavojus, kurie kyla dël jø buvimo darbo procese, yra gana malonus. Situacija tampa daug sudëtingesnë sëkmingø medþiagø judëjimo, laikymo ar perdirbimo srityje. Daugeliu atvejø, atrodo, nekenksmingos medþiagos, pvz., Miltai, mediena, cukrus, kakava, aliuminis arba popierius dalis dulkiø, yra rimtas sprogimo pavojus.

Pramoniniai centriniai vakuuminio valymo árenginiai naudojami dulkëms ið parketo grindø, plokðèiø pavirðiø ir árankiø bei salës konstrukcijø apdoroti. Todël jis mano, kad planas iðlaikyti higienà darbo patalpoje, ir tai yra darbininkø ir organizacijø bei priedø apsauga nuo neigiamo dulkiø poveikio, galutinis antrinio sprogimo pavojus. Visa ámonë, kuri vykdo pramoninius árenginius, turi atlikti árengimà pagal pagrindinius direktyvoje nustatytus standartus.

Drivelan UltraDrivelan Ultra. Geriausios ir efektyviausios erekcijos tabletes

Svarbus centrinio siurbimo uþdavinys:- sveikatos apsauga ir moterø, kurios uþdirba bute prieð þalingà dulkiø poveiká, buvimà.- maðinø ir árankiø apsauga nuo gedimo dulkiø trikdymo atveju, \ t- statybos ir asmenø, vykdanèiø veiklà, apsauga nuo nekontroliuojamo þiedadulkiø iðsiverþimo poveikio.

Dëmesio - sprogimo pavojusJei dulkiø siurbimo procese dalyvauja degios ar sprogiosios medþiagos, dujos, dulkës, skystieji garai ar hibridiniai miðiniai, kyla didelë nekontroliuojamo sprogimo rizika. Veikimas gali sukelti sunaikinimo árenginá, taip pat visà árenginá. Pagal statistikà filtravimo árenginiai ir ciklonai yra átraukti á prietaisø, turinèiø didelæ sprogimo rizikà, sàjungà.

Centrinis dulkiø siurblys ir sprogstamoji saugaKaip minëta, gërimas ið pagrindiniø centrinio vakuuminio valymo árenginiø uþduoèiø yra sumaþinti antrinio sprogimo rizikà, paðalinant vadinamàjá likuèiø dulkës. Ðis sprendimas, viena vertus, maksimaliai padidina gaisriniø ir greitøjø árenginiø saugumà, kita vertus, sumaþina iðlaidas, susijusias su proceso árengimo suderinimu su ATEX direktyvos reikalavimais. Todël reikia paþymëti, kad degiø ir sprogiø dulkiø atveju centrinio siurbimo árengimas turi atitikti grieþtus ATEX direktyvos reikalavimus.