Pardavejo pareigos

Ðiuo metu galiojantis ástatymas kelia tam tikrus ásipareigojimus pardavëjams, kurie turi bûti laikomi, jei nori iðvengti ávairiø sankcijø. Jie juos þymiai atstovauja ir ið esmës priklauso nuo to, kokià komercinæ veiklà vykdome. Nepaisant to, ar parduodame maistà, drabuþius ar elektroninæ árangà, mes visada turime pateikti kai kuriuos arba kai kuriuos árenginius (atsiþvelgiant á parduotuvës dydá, kurie yra kasos aparatai.

bioveliss tabsBioveliss Tabs veiksmingi ir pigūs lieknėjimo lopai

Dël nuolat tobulinamø elektroniniø metodø jie dabar yra labai sudëtingi. Taigi mes galime sukaupti ðiø prietaisø bûdus, kurie tikrai padës mums dirbti. Þinoma, pagrindinë kasos aparatø funkcija yra vadinama pardavimø apskaita, taèiau kai kurie ið jø naudoja papildomus variantus, net susijusius su efektyvios ir didelës inventorizacijos sistema. Dël to jûsø darbas yra paprastesnis.

Kokios galimybës mums leidþia?

Ðiuo metu rinkoje egzistuoja atitinkamø prietaisø padalijimas. Galime paminëti elektroniná kasos aparatà (ERC ir elektroniná pardavimo taðkà (POS kasos.

Pirmojo tipo árangos sëkme mes susiduriame su labai svarbiais modeliais. Jø funkcijos nëra labai didelës (vienintelë taikoma programinei árangai, taip pat ribota RAM atmintis, kuri sutrumpina prietaiso veikimo laikà. POS atveju jø pasiûlymai yra labai plati. Tai labai svarbu ir per daug dëmesio galima skirti pardavimo operacijoms nuo kompiuterio laikotarpio.

Patraukli ir papildomos POS funkcijos yra patrauklios. Be kompiuterio, jie yra suderinami su brûkðniniø kodø ir lustø skaitytuvais, svarstyklëmis ir mokëjimo korteliø terminalais. Juos galite sujungti su savo kasos aparatais. Ðiø tipø pasirinkimø dëka galime tiksliai kontroliuoti pardavimo procesà, padaryti produktø inventorizacijà labai lanksèiai arba netgi efektyviai aptarnauti klientà, kuriam svarbiausia yra konkreèios veiklos laikas.

Kompleksinës sistemos

Þinoma, nuo paskutiniojo reikia suprasti, kad POS kasos aparatai yra ðiek tiek svarbesni nei jø pagrindiniai partneriai. Taèiau pakeitimuose gaunami árenginiai su kompiuterio duomenimis, kurie padës mums mene.

Tiesà sakant, bûtent taip yra todël, kad uþ kasos ribø mes taip pat gauname kompiuteriná árenginá, klaviatûrà ir tinkamà monitoriø (buvimà ir lytëjimà. Be to, ðis patiekalas turi daug ávesties, per kurià mes esame sujungæ ðias aukðtas sistemas. Taip pat nepaprastai svarbu, kad POS sëkmës atveju galëtume turëti labai gyvà ir papildomà árenginio konfigûracijà. Mes galime pakeisti procesoriø, RAM arba net ákelti naujà, efektyvesnæ sistemà. Ypaè ðie kasos aparatai taip pat turi papildomø baterijø, dël kuriø mes galime sukurti nesujungdami elektros.

ERC modeliai

Taèiau dabar, kai buvo pasakyta, ðis paþangiø moduliø modelis yra gana brangus. Tai nereiðkia, kad mes stengiamës sugriauti. ERC mokesèiø kasos aparatai taip pat gali atitikti visus mûsø reikalavimus. Taèiau turëtumëte priimti juos apgalvotai.

Visø pirma, jis turëtø atsakyti á dabartiná faktà, kad jie yra keliose veislëse. Kreditai daþniausiai siejami su pinigais. Jie pasiþymi maþu dydþiu, jie yra labai tiksliai kontroliuojami maþos prekybos kontekste arba daugelio renginiø metu.

Didesniø ámoniø atveju turime tiekti sistemos efektus, kurie gali bûti integruoti su kitomis valiutomis ar kitø tipø árenginiais. Jie paprastai naudojami ten, kur yra keletas pardavimo pozicijø. Netiesioginis ðiø árankiø tipas yra vienos stoties veislës. Jie vis dar reiðkia jø nedidelá dydá, taèiau jie turi daugiau, palyginti su mobiliais moduliais.

ERC sëkme taip pat galima ádiegti kompiuterá. Jie dirba su juo internete arba neprisijungæ, keisdami vienintelæ informacijà. Galimø funkcijø apimtis pagerinama naudojant paskutiná sprendimà.

Kaip matote, yra daug kasos aparatø. Turëtume já apibrëþti atsiþvelgiant á verslà.