Padeti neturtingiems vaikams afrikoje

Þmonës naudojasi ir suaugusiems, ir vaikams. Kai kurie gali susidoroti su savimi, taèiau kartais yra bûtinas specialisto pagalba. Ypaè vaiko sëkmei reikia greitai reaguoti. Jis nesiekia nieko blogo ar þeminanèio ðiuolaikinëje aplinkoje, kad tëvai jauèiasi bejëgiai ir neþino, kaip padëti savo vaikui. Vien tik meilë gali bûti nepakankama þemoje pusëje. Ir ávairiø problemø prieþastys tikriausiai gyvena daug. Nuo bauginimo, streso, susijusio su vaikø darþeliu ar mokykla, sunkios ligos, tëvø skyrybø, mylimojo priekabiavimo ar mirties.

Vaikai paprastai turi viskà greitai ir daþnai daþnai yra kaltinimo motyvas ir, nesant atsakingø asmenø atsakymø ar netinkamø reakcijø, gali kilti tam tikrø nerimà kelianèiø simptomø. Pakanka paþvelgti á statistikà, kiek maþesniø ir maþesniø vaikø saviþudybiø bandymø suprasti problemos mastà.

Kokiomis aplinkybëmis galima rimtai galvoti apie vaiko psichologà?

Þinoma, visi nekontroliuojamø aistrø ir jëgø iðpuoliai kelia nerimà. Þinoma, trejø metø vaikas gali pateikti savo nepasitenkinimà ðia galimybe, taèiau vyresni vaikai jau turëtø kontroliuoti savo pyktá. Tai, kad viskas vyksta kitaip, yra nuolatinis signalas, kuriuo siekiama pereiti prie vaikø psichologo.Ávykusiems po penkeriø metø vaikui, kuris suteikia lengvà susirûpinimà, greièiausiai taip pat gali atsirasti gana dideliø emociniø problemø ir atsirasti kitame fone. Ðiuo atveju vaiko psichologo vizitas yra bûtinas.Trauminës situacijos visada sukelia specifines kûno reakcijas. Koðmarai, nemiga arba dirglumas yra normalus kûno atsakas á stresà. Jie visada turëtø praeiti. Kad tokios valstybës bûtø laikomos ilgiau nei kelias savaites, retai tai yra simbolis, leidþiantis atsipalaiduoti specialistui.Problemos, susijusios su þiniomis, gali kilti dël lëtesnio vaiko emocinio vystymosi ir yra dideliø problemø þenklas. Be abejo, vaikø psichologas egzistuoja tuo laikotarpiu, kad galëtø diagnozuoti tikràjà problemø prieþastá, todël yra tolesnio darbo prieþastis.Trikdymas taip pat yra smurto veiksmai prieð bendraamþius, lengvesnius þmones ir gyvûnus. Daþnai ðeiminio smurto aukos elgiasi labai daþnai. Na, nebent ji turi rimtø pasekmiø ðiais laikais suaugusiøjø amþiuje, tai turëtø bûti tikrai ankstyva intervencija.

Kaip ir dabar, prieþastys, dël kuriø einate á jaunà psichologà, yra gana jûros, o ne visiðkas registras. Jis turëtø ir turi, kad visi smurtiniai vaiko elgesio pokyèiai galëtø rodyti, kad su vaiku vyksta kaþkas tamsios, ir verta paklausti profesionalø.