Nuolatinis inthinerinio ir techninio darbuotojo mokymas

Techninëje dokumentacijoje pateikiami dokumentai, planai, brëþiniai ar techniniai skaièiavimai, kurie sukelia duomenis, reikalingus konkreèiam produktui gaminti.

investicinius dokumentus arba duomenis, reikalingus tam tikrai investicijai \ ttechnologiniai dokumentai arba duomenys, bûtini surinkimui ir apdorojimui, t. y.projekto dokumentacija, ty statybos objektø projektai arba jø savybës,moksliniai ir techniniai dokumentai.

Ði gentis dokumentuojama dviejose pusëse:

matricos arba brëþiniai, pagaminti ant techniniø spaudiniø,archyviniø kopijø, tada yra visi áskaitomi spaudiniai.

Techninës dokumentacijos vertimà atlieka vertëjai, kurie, be puikiø kalbos ágûdþiø, taip pat yra tam tikro techninio dalyko specialistai, uþtikrinantys ne tik gerà vertimà ið gero kalbos á tikslinæ kalbà, bet ir uþtikrinant tinkamà terminologijà, kuri apsaugo paslaugø gavëjà nuo galimø trûkumø ta prasme, kad tai tikriausiai yra didelë teisingø ir techniniø pasekmiø pasekmë.

Jei uþsakome techninës dokumentacijos vertimà, pirmiausia turime pateikti savo nuomonæ apie vertëjo kompetencijà. Tikriausiai asmuo, kuris þino tik uþsienio kalbà, negali egzistuoti. Techninis vertëjas nori bûti moteris, kuri papildomai turi daug þiniø apie tam tikrà technikos ðakà, todël labai svarbu nuspræsti dël specializuotø vertimo kompanijø pagalbos. Be to, reikëtø uþtikrinti, kad techniniai dokumentai bûtø ne tik tekstas, bet ir diagramos, formulës ir planai, todël geras techninës dokumentacijos vertëjas taip pat turëtø pasiûlyti projekto duomenø atitikimà kitai kalbai, kad bûtø uþtikrintas maksimalus suprantamumas (yra vadinamøjø lûþiø ir pastato tekstà.

Apibendrinant, norëtume átraukti asmená, kad ne kiekviena moteris, kuri kalba uþsienio kalba, ir kas þino, kaip versti, bus papildomai kompetentinga rengiant techniná vertimà. Todël iðmintinga ieðkoti vertimo kompanijos, kuri specializuojasi tik techniniuose vertimuose, todël mes uþtikrinsime, kad mums svarbus dokumentas bûtø skirtas patikimai ir natûraliai mokyklai.