Nera galios

Labai daþnai, kai apsipirkimas vyksta á kitø tipø prekybos centrus, pirmiausia tai, kà norite pirkti. Taèiau taip pat tikëtina, kad, jei dabar yra centre, planus stabdys staigus elektros trûkumas. Kita vertus, kai visa parduotuvë staiga kriauna á naktá, ji nepavyksta sugadinti avarinio maitinimo ðaltinio. Ypaè, kad tikrai neámanoma numatyti, kada tokia forma gali atsirasti. Daþnai apðvietimas gali netikëtai nepavykti, todël svarbu, kad þmonës, kurie save laiko pastatu, galëtø lengvai iðeiti.

Tas pats yra specifinis, jei mes priimame pagalbos, kad kituose miestuose ir prekybos centruose Bûdamas beveik visa medþiaga yra susijæ su kryptimis á naujà energijos ðaltiná. Tokie taðkai daþnai dirba iki vëlaus vakaro, o jei galios iðeina sutemus, tada jo nebuvimas metodo nebus nepastebëti. Staigios besileidþianèiøjø skonis á tamsà þmonëms gali sukelti panikos ir nerimo jausmà. Todël svarbu, kad að kiekvienà objektà radome ðviestuvai á avarijos, kai taip pat tik avarinis apðvietimas.

Taip pat visada verta paþymëti, kad tokios ðviesos buvimas bus privalomas daug didesnëse situacijose. Mes kalbame apie gaisro galimybæ svetainëje. Kad kuo skubiau bûtø galima iðeiti ið pastato, tokie avariniai apðvietimo árenginiai pageidauja, kad bet kuriuo metu bûtø veiksmingos ir norimos ájungti. Atsiþvelgiant á tai, kad ávairiuose objektuose galima rasti degiø medþiagø, labai svarbu, kad toks apðvietimas tiesiogiai patektø á avarinius iðëjimus maþiausiu keliu.

Dël ðios prieþasties visi prekybos mieste ar naujame mieste susirinkæ asmenys galës palikti interjerà tokiu bûdu, kad niekas nebûtø suþeistas. Tai bus paskutinis iðimtis, kai piktogramos pasirodys kartu su avarinio apðvietimo árenginiu, kuris parodys, kur eiti á vaistus.