Nediojamieji kasos aparatai bydgoszcz

Dabar fiskalinis kasos aparatas yra beveik visose parduotuvëse, o prekiø pardavimas be kvito yra draudþiamas ástatymu - já galima pateikti tik pokalbiuose rinkose. Ir ypaè ir ten pardavëjas turi neðiojamà kasos aparatà.Kasos aparatas veikia paèios pardavëjo pusëje, veikdamas pardavimø dokumentuose, o likæs - klientas, kuris ðios paslaugos dëka gauna pirkimo patvirtinimà gavimo forma. Jei jis pastebi defektà, kvitas suteikia jam teisæ á skundà. Parduotuvës savininkas, jos dëka, greièiausiai gyvens ilgai, kad pareigûnai ne apgaudinëja, o valstybë - kad verslininkas moka PVM, kurio suma yra nurodyta bet kurioje ið pajamø. Tai tik keletas kasos privalumø, bet pats stiprus: paðto kasos aparatas verslininkams palengvina gyvenimà.

Kasos aparatai - amerikietis XIX a

Nuo pat pradþiø JAV buvo verslumo lopðys, kur dràsesnis buvo pakartotas ir vis dar sugeba uþdirbti milijonus. Ðûkis „ið skudurø á milijonieriø“ nëra tuðèias: darbðtus ir iðradingas gali skleisti savo sparnus. Jamesas Jacobas Ritty taip pat egzistavo. Bûdamas keliø barø savininkas, jis norëjo stebëti akis ir tiksliai neturëjo pasitikëjimo savo darbuotojais. Teisingai ar ne, jis paskatino jo naujà iðradingumà ir sukûrë savo atsiskaitymo maðinà. Pirmasis kasos aparatas, vëliau vadinamas „nekompensuotu kasininku“, pasirodë esàs nuo sudëtingo laikrodþio ir stalèiaus, sukuriant garsø garsà. Skambutis jums pasakys apie sandorá, parduotuvës savininkas galëjo labai gerai þinoti, jei kasininkas nebûtø vagia. Tikriausiai neturtingam pardavëjui tuo metu nebuvo didelë, kad bosas labai daug þiûri á rankas, tik dël iðradimo jis galëjo iðvengti neteisëtø kaltinimø. Pirmasis kasos aparatas buvo iðskirtinai dekoratyvus, kad galingesniam galingumui bûtø naudingiau nei ðie kukliai atrodantys prietaisai, kuriø paskutiniai kasos aparatai yra ávairesni ir efektyvesni.