Mokestines gyvenamosios vietos liudijimas

Pagrindinës Europos bendrijos prielaidos

Tikslus atsakymas á klausimà "kas yra CE sertifikatas?" priklauso nuo pagrindiniø Europos Sàjungos prielaidø sprendimo. Parodyta, kad jos ágyvendinimo platforma yra trys principai: laisvas prekiø judëjimas, informuotumas ir pinigai. Siekdamos ágyvendinti minëtus principus, ES valstybës narës nusprendë áveikti visas kliûtis prekybai Bendrijoje ir taip pat susitarë dël bendros politikos dël susitarimo su ES nepriklausanèiais partneriais. Dël ðios prieþasties Bendrijos rinkoje buvo sukurta mainø sritis, panaði á tà, kuri yra svarbi vienoje ðalyje. Ji ágijo bendros Europos rinkos ar bendrosios rinkos pavadinimà.

Bendra vietinë rinka ir medþiagø ásigijimas

Vienas didþiausiø sunkumø, susijusiø su prekyba tarp ðaliø, yra nacionaliniai reikalavimai dël gaminiø charakteristikø ir saugos. Bet kurioje ðalyje buvo skirtingø dizainø ir taisykliø, kurios labai skyrësi tarp kitø ðaliø. Gamintojas, kuris privalëjo parduoti savo medþiagas uþsienyje, kiekvienà kartà turëjo atitikti savo asmeninius reikalavimus. Nutraukus prekybos kliûtis, reikëjo panaikinti ðiuos skirtumus. Negalima panaikinti standartø, susijusiø su gaminiø gràþinimu. Todël optimalus sprendimas buvo suderinti taisykles visoje bendruomenëje, dël kuriø prekybos mainams buvo taikomi tie patys reikalavimai.

Pradiniame etape buvo bandoma reglamentuoti ES reglamentus, susijusius su konkreèia prekiø ir produktø kokybe. Patarimai dël plataus masto sudëtingumo ir laiko reikalaujanèiø procesø buvo atleisti ið tokio sprendimo.

Sprendimas bûtø sukurti supaprastintà poþiûrá á techninio suderinimo klausimà. Nustatyti pagrindiniai saugos reikalavimai, keliami tam tikroms produktø grupëms, kurie bûtinai turi bûti pasiekti prieð perkant produktà ar produktà paprastoje Europos rinkoje.

Ne ES ðaliø verslininkai, norintys iðleisti medþiagà á Bendrijos rinkà, pvz., Ið Turkijos, turi tai padaryti, kad jø stiprumas atitiktø ES kokybës reikalavimus ir standartus. Ðio fakto patvirtinimas yra jø nuoþiûra.

Sudaryti suderinti standartai, dël kuriø verslininkai þino, kokie pagrindiniai reikalavimai turëtø bûti taikomi. Taèiau tai nëra pareiga taikyti ðias vertes. Verslininkas ateityje gali árodyti, kad jo gaminys formuojamas judant Bendrijos pardavimu.

Ce sertifikatas - gamintojo deklaracija

„CE“ þenklas nëra naujas dalykas, bet tik gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka grieþtus direktyvø reikalavimus.Tai yra gamintojo deklaracijos arba ágalioto atstovo simbolis. Patvirtina, kad produktas susivienijo su taikomais reikalavimais, nustatytais tam tikro produkto taisyklëse. Tuomet egzistuoja atskiros ar kelios kitos direktyvos.

Bendrijos teisë numato atitikties prezumpcijà ir bûtiniausiø reikalavimø, susijusiø su CE þenklu paþymëto gaminio sauga, vykdymà.

CE sertifikatà ant gaminio prisiima gamintojas arba ágaliotasis atstovas. Tà patá galima pasakyti ir árodþius, kad produktas atitinka pagrindinius direktyvos reikalavimus. Norëdami ávesti ðá faktà, atliekama atitikties vertinimo procedûra, o po teigiamo patikrinimo iðduodama atitikties deklaracija. Atitikties vertinimo procedûros gali skirtis priklausomai nuo rizikos, susijusios su tam tikros prekës naudojimu. Kuo rimtesnë yra pavojaus naudoti ðá efektà, tuo giliau ji yra sunki, procedûras turi atitikti gamintojas arba ágaliotasis atstovas. Tam tikrais atvejais patartina patenkinti net deðimt Bendrijos standartø.