Maisto sauga pavojaus atveju maisto produkto pakuoeio apthvalgos

Vakuuminë pakuotë suteikia maisto tiekimà prieð iðorinius veiksnius, tokius kaip oras, bakterijos ar pelësiai, dël kuriø jie yra pateikiami. Tam naudojamos vakuuminës pakavimo maðinos. & nbsp; Tokio tipo prietaisus naudoja maisto perdirbimo ámonës, kai taip pat ir namø ûkiai.

Rinkoje yra nemaþai tipø vakuuminiø pakavimo maðinø, kurios uþima naujà likimà. Didelës perdirbimo ámonës arba maisto saugyklos naudoja kamerø maðinas, kurios yra parinktos pakuoti didelëms maisto produktø partijoms. Paskutinio tipo árangai gaunamas kitoks PA / PE tipo maiðø storis. Kameros árangos pakavimo procesà sudaro supakuoto gaminio ádëjimas á maðinos plokðtæ, kur pristatomas vakuumas, po to plëvelë uþsandarinama ir hermetiðka kamera pradeda veikti automatiðkai. Rûmø pakavimo maðina yra svajoniø pirkimas, kaina gali siekti iki keliø tûkstanèiø, taèiau dël blogø jø pakavimo iðlaidø yra pigûs naudoti ir daugybæ prieinamø.Namø ûkiø naudojimui yra skirtos maþos gastronomijos ar nedidelës parduotuvës, be maiðø supakuotos pakavimo maðinos. Tokiems krepðiams suteikiami vadinamieji maiðai. knurled. Jie yra arèiau nei PA / PE maiðeliai, taèiau jie skirti maþoms maisto produktø pakuotëms pakuoti ir pirkti prietaisà pakavimui be kameros yra nepalyginamai maþesnis uþ skilvelio maiðelá. Be to, nulupti maiðeliai, augantys rankovës struktûroje, todël galite pakuoti á ávairiø formø produktus. Pakavimo procesas yra labai paprastas, jis skaièiuojamas suvirinant vienà plëvelës pusæ, suteikiant gaminá, o tada suvirinama kita pusë, o èiulpti orà.Maisto augalai taip pat naudoja trailerius, kurie skirti vakuuminiam produktø pakavimui á padëklus. Tada yra puikus sprendimas smulkintai mësai, pjaustytai mësai ar paruoðtiems patiekalams pakuoti. Taigi supakuotos prekës atrodo estetiðkai, o tai neabejotinai turi didelá pelnà aukcionui.Vakuuminio pakavimo maðinø dëka maistà galite laikyti kelis kartus ilgiau, nei leidþia seni metodai.