Maistas vertejas

Maisto produktai, veikiami ávairiais veiksniais, t. Y. Oru, mikroorganizmais, temperatûra, greitai susidaro ir blogëja. Kasdien milijonai tonø ðvaistytø maisto patenka á ðiukðliø sàvartynus (statistiniai duomenys rodo, kad vidutinë ðeima kas mënesá iðmeta 50 PLN á krepðelá, o tuo atveju, kai pusë neturtingesnës pasaulio dalies yra badaujanti, tai groteskas.

Paskutinio plano, kuriame yra labai maþas maisto atliekø prevencijos metodas, ir jø gërimas yra daþnas jos ilgaamþiðkumo iðplëtimas vakuuminiu bûdu. Todël tai yra mechanizmas, kuriuo konteineris arba maiðas yra vakuuminis ápakavimas á vakuumines pakavimo maðinas, o hermetiðkai uþdarytos pakuotës neleidþia maisto produktams oksiduotis - jie apsaugo produktus nuo pelësiø, bakterijø, dþiovinimo, maistinës vertës praradimo ir skonio. Ðio maisto laikymo standarto pakuotës yra konteineriai ir vakuuminio pakavimo maiðeliai. Maiðai yra pagaminti ið PA / PE folijos, kurios standartinis storis yra 70 mikronø (kai kurie gamintojai siûlo storá nuo 60 μm iki 230 μm arba pritaikyti, pagrindiniai maiðø parinkimo principai - storesnë folija, kuo atsparesnë, turëtø bûti maisto sertifikatai ir atitikti PZH reikalavimus. PA / PE plëvelë pasiþymi dideliu mechaniniu atsparumu smûgiams, dideliam skaidrumui ir blizgesiui (svarbi produkto ekspozicijai, geru suvirinamumu, galimybe spausdinti, galimybe gauti metalizuotas plëveles, didelæ vertæ (pagaminta ið profesionalios plëvelës, daþnai importuojamos ið Ðveicarijos. Ávairûs maiðø stiprumas ir dydþiai yra plaèiai naudojami mësos produktø, mësos, lengvojo maisto, pieno produktø, raugintø produktø, rûkytø produktø, biriø prekiø ir dar farmacijos produktø, kompiuteriø ir automobiliø komponentø pakuotëse. Vakuuminës pakuotës maiðus daugelá metø galima laikyti be baimës ðaldytuvuose ir ðaldytuvuose, yra neutralios saugomos medþiagos savybëms (jos nekeièia kvapo ir stiliaus, nesuteikia jai savo kompetencijos, kai kurios formos atitirpinimas mikrobangø krosnelëje, plovimas indaplovëje ir daugkartinis naudoti. Á maiðus supakuoti vakuuminiai maisto produktai yra unikalus bûdas matuoti atliekas. Labai neátikëtina, kad galima naudoti vakuuminæ pakuotæ ir namuose.