Mados dou uukasz mistletoe

Ðá ðeðtadiená ávyko naujausios vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos demonstravimas. Renginys pritraukë nemaþai þiûrovø, kurie reikalavo pamatyti, kà dizaineriai padarë privalomam sezonui. Tarp auditorijos galëtume netgi identifikuoti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou egzistavo maþiausiomis detalëmis, o visa vyko be jokiø kliûèiø. Ant pavirðiaus galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø padëtis buvo pagrásta visiðkai ryðkiais ir ðvelniais audiniais, tinkanèiomis spalvotomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai pilname nërimu. Tarp jø malonumà sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës, taip pat palaidinukë su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikini. Dël naujø drabuþiø, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su neáprastomis þiedinëmis sankryþomis, puoðtomis nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po pasirodymo buvo paruoðtas graþios vestuviø suknelës aukcionas, paruoðtas ypaè kitai prieþasèiai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris turëjo likti anonimiðkas. Be to, buvo parduota dar keli drabuþiai ið sudëtingiausios kolekcijos. Pajamos, gautos ið naujø pardavimø, bus nustatytos ðeimos namams. Reikia pabrëþti, kad bendrovë mielai remia ávairius naudingus ir puikius veiksmus. Jos vartotojai pakartotinai paskelbë savo produktus pardavimui ir, jei aukciono objektas netgi buvo apsilankymas vienoje ið gamyklø.Kompanijos atstovas mums papasakojo, kad moderniausia kolekcija bus greitai pasiekiama versle geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad pavadinimas planuoja ásteigti internetinæ parduotuvæ, kurioje kolekcijos bûtø atsakingos ne tik stacionariuose interesuose.Ðeimos aprangos prekës þenklas yra vienkartinis tarp didþiausiø drabuþiø gamintojø. Jis turi keletà gamyklø kiekviename pasaulyje. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, paskutiniø populiariausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kartais bendrovë iðleidþia kolekcijas pagal svarbius Lenkijos dizainerius. Ðios kolekcijos dþiaugiasi, kad net prieð atidarant parduotuvæ jie rytoj eilëse pasiruoðæ rytà. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Ðio prekës þenklo poveiká vartotojai labai vertina daugelá metø, papildomai departamente, kai ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nekalbama apie daugybæ jo gautø apdovanojimø, kurie suteikia mums aukðèiausios klasës raktus.

Þiûrëkite mûsø parduotuvæ: Haccp vienkartiniai drabuþiai