Mados dou 2014

Ðeðtadiená buvo parodyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë nemaþai þiûrovø, kurie planavo pamatyti, kà dizaineriai paruoðë artëjanèiam sezonui. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ekranas veikë maþiausiu pavidalu, o pilnumas buvo sukurtas be jokiø kliûèiø. Sistemoje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jie naudojo savo gana ramius audinius su didelëmis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi „maxi“ sijonai visiems, kuriems buvo suteikta nërimo. Be jø, juos taip pat paveikë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukë su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikinais. Ðiltais drabuþiais, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su graþiais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po parodos jis stengiasi pasiûlyti graþià vestuviø suknelæ, pagamintà ypaè ðiai progai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuriam reikëjo likti anonimiðkai. Be to, kai kurie ðilèiausios kolekcijos drabuþiai vis dar buvo parduodami aukcione. Ið ðio aukciono gautos pajamos bus pastebimos vaiko ðeimos namuose. Pabrëþtina, kad pavadinimas labai remia ávairius labdaros ir pozityvius veiksmus. Jø savininkai jau keletà kartø aukcionuose savo prekes ádëjo ir kai pardavimo objektas netgi buvo aplankytas vienoje ið gamyklø.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad paskutinë kolekcija bus pristatyta parduotuvëse dabar geguþës pradþioje. Be to, jis informavo, kad bendrovë planuoja atidaryti kompiuteriø parduotuvæ, kurioje bûtø aiðkios skirtingos kolekcijos nei stacionariosiose parduotuvëse.Mûsø drabuþiø kompanija yra viena didþiausiø drabuþiø gamintojø. Jis turi keletà gamyklø visame pasaulyje. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, ðiuo metu daugiausiai geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kaskart, pavadinimà sudaro kolekcijos bendradarbiaujant su pirmaujanèiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos, þinoma, labai vertinamos, kad iki parduotuvës pradþios ryte ryte anksti ryte pasiruoðæ. Ðios kolekcijos vengia ðios áprastos dienos.Ðio pavadinimo medþiagos daugelá metø puikiai pripaþásta vartotojus, galiausiai ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nekalbama apie gautus prizus ir uþtikrina, kad rezultatai bûtø aukðèiausios klasës.

Þiûrëti mûsø parduotuvæ: Vienkartinë drabuþiø didmeninë prekyba