Madinos saugos jungiklis

Praktika pramonëje sukuriama daugeliu pavojø. Grësmës kyla ne tik dël þmogaus ir organizacijos trûkumø. Projektuojant darbo vietà, kurioje pasirenkama elektros áranga, ypaè reikia atsiþvelgti á darbuotojø saugà.

Vienas ið bûdø apsaugoti darbuotojus nuo maðinø gedimo (kaip gedimo árodymas yra árengti saugos jungiklius. Jø derinimas yra maþinti nelaimingø atsitikimø ir traumø rizikà.Tinkamai sumontuoti saugos jungikliai turëtø apsaugoti þmones nuo nelaimingø ávykiø. Saugos jungiklis mano, kad uþduotis sustabdyti tolesná maðinos darbà, siunèiant raktà á sistemà veikianèià sistemà. Þmonës, kurie dirba, þinios apie gedimà ar kità ávyká. Mergaitës svarba yra greitai sustabdyti maðinà.Saugos jungiklis yra atidarytas. Þmonës bet kuriame darbo etape turëtø turëti prieigà prie ðio mygtuko. Jungiklis turi bûti matomas ir prieinamas visiems.Rinkoje yra daug rûðiø saugos jungikliø. Gërimas yra grybø saugos jungiklis. Ðis tipo pertraukiklis / mygtukas paprastai yra patrauklus ir ieðkomas þmoniø grupës. Jo tarnyba yra ypaè paprasta. Grybai yra raudonos spalvos, kuri jau pritraukia pagalbà ir rodo, kad jo naudojimas gali padëti pavojaus pavidalu. Kitas saugos jungiklio tipas yra vielos jungiklis. Tai ðiek tiek pavojinga, taèiau jo vartojimas nereikalauja didesniø þiniø.Árengdami saugos jungiklius, nepamirðkite susipaþinti su grandinës pertraukikliø naudojimo instrukcijomis, nurodyti jø ásipareigojimus ir pateikti pasekmes, atsiradusias dël trikdþiø nebuvimo, kai atsisakoma saugos mygtuko sudarymo.Projektuojant kità darbo vietà, reikia prisiminti, kad darbdavio tikslas yra geras darbo saugumas, þmoniø apsauga nuo pavojaus, atsirandanèio dël raðymo veiksmø. Sveèiai privalo naudotis individualiomis ir didelëmis asmeninëmis apsaugos priemonëmis. Atsisakymas nuo tokio tipo saugumo gydymo kelia rimtø pasekmiø.