Laivo mados dizaineriai

Ðeðtadiená parengtas naujausias vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos ekranas. Renginys pritraukë didþiulá þiûrovø, norinèiø pamatyti, kà dizaineriai baigë judantá sezonà, matas. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou buvo maþiausiu laiku, o visas buvo paruoðtas be jokiø kliûèiø. Gydymo metu galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø veikloje buvo naudojami tik patikimi ir smulkûs tinkamø spalvø audiniai, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistai mylëjo erdvius, spalvingus maxi sijonus, sukurtus nërimu. Tarp jø pagarbà taip pat sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su pûkais ir siuvinëtais bikini. Dël paprastø drabuþiø, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su didelëmis liemenëmis, puoðtomis nëriniais ir patraukliomis gëlëmis.Po parodos buvo sukurta graþi vestuviø suknelë, sukurta specialiai ðiai kovai. Suknelë buvo mokama asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, buvo parduota daugybë ávairiausiø kolekcijø drabuþiø. Pajamos ið dabartinio aukciono bus perkeltos á Lenkijos naðlaièiø namus. Pabrëþtina, kad pavadinimas labai remia ávairius labdaros ir efektyvius veiksmus. Jos savininkai pakartotinai pateikë savo produktus aukcionams, o kai sandoris netgi apsilankë tam tikroje gamykloje.Kompanijos atstovas praneðë, kad moderniausia kolekcija pasieks parduotuviø geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë svarsto galimybæ atidaryti kompiuteriø parduotuvæ, kurioje bûtø naudingos kolekcijos, kurios bûtø naudingos nei stacionariuose árenginiuose.Jûsø drabuþiø kompanija yra viena didþiausiø drabuþiø gamintojø ðioje srityje. Ðalyje nëra daug gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, ið pradþiø, visø pirma, labai lengvieji siuvëjai, siuvëjai ir architektai. Kiekvienà kartà ði institucija sukelia kolekcijas pagal pagrindinius Lenkijos dizainerius. Ðios kolekcijos yra labai populiarios, kad daug prieð pradedant parduotuvæ, tiems, kurie nori ryte eiti ilgomis eilëmis. Ðios kolekcijos vyksta vienà dienà.Tokios prekës jau daugelá metø ásitraukia á klientus, taip pat ir á uþsiená. Raðydama apie jà, ji neiðeina, jau nekalbant apie gautà pasitenkinimo galià ir tai, kà jie duoda, kad rezultatai yra aukðèiausios kokybës.

Þr. Savo parduotuvæ: Vienkartinis drabuþiø gamintojas