Kurti programinae aranga anglo kalba

Per dvideðimt pirmàjá amþiø Lenkijos ámonës dalyvauja kasos aparatø programinës árangos veikloje. Kvadrale yra daugybë galimybiø ir kasos aparatai su specializuota programine áranga, naudojama norint áregistruoti pardavimus ir apyvartà pagal teisinius standartus, kad atitiktø teisës aktø reikalavimus.

Yra daug programø fiskalinëms valiutoms rinkoje. Pavyzdþiui, leiskite mums naudoti PLU tvarkyklës programà, kuri yra fiskalinës valiutos programa, kuri padeda lengvai ir greitai konfigûruoti kasos aparatà. Jo veikimui tinkamas árankis yra natûralus stalinis kompiuteris, vadinamasis Asmeninis kompiuteris (kompiuteris. Didelis kompiuteris nëra árankis, reikalingas norint atsisiøsti ir keisti kasos aparato nustatymus, nes dabartinë versija yra ámanoma naudojant kasos aparato klaviatûrà. Ði programa skirta palengvinti darbà, ágyvendinant naujas perspektyvas PLU sàraðe, taip pat jø naujoves tuo metu, kai bûtina keisti kasos aparato darbo nustatymus. PLU tvarkyklës programa skirta subjektams, kurie planuoja nuosavybæ ir tuo paèiu metu naudodamiesi keliais kasos aparatais, pvz., Internetiniø ir stacionariø parduotuviø tinkluose, ir abiems subjektams, kurie aptarnauja savo klientus per kelias klientø aptarnavimo stotis. Dëka darbui, atliktam darbe, klientas gauna tokias priemones kaip parduotø daiktø leidimas - straipsniai ir pagalba bei praktiniai dalykai, tokie kaip ámonë, kaina, kaina ir kodas. Taip pat dëka greitojo pardavimo funkcijos, naudojant raktus, mes galime redaguoti visas prekiø grupes pagal kodà - jø vertæ, pavadinimà ir paslaugø kainà arba prekës kainà. Taèiau ádomiausia programinës árangos funkcija yra galimybë redaguoti kasos aparato nustatymus naudojant áprastà staliná kompiuterá su "Microsoft Windows" operacine sistema. Ðio prietaiso dëka vartotojas keièiasi PVM tarifais, antraðtëmis, slaptaþodþiu, sistemos parametrais, reguliuoja pakartotinës pakuotës numerá ir netgi greitojo pardavimo greitøjø klaviðø kasos aparatà. Tai yra ið praeities darbo projektas yra bûdas atsisiøsti ir iðsaugoti pardavimø duomenis asmeniniame kompiuteryje arba juos atsisiøsti ir saugoti esamo kompiuterio ir kito duomenø laikmenos diske, kur be kita ko jie suras pardavimo vertë ir iðvardytø prekiø skaièius.

Kaip matote programinæ árangà, skirtà kasos aparatams, kurie egzistuoja labai galingi, ir planuojant ieðkoti internete, raskite programinæ árangà, kuri geriausiai tinka jûsø lûkesèiams.