Krokuvos drabuthio gamintojas

Praëjusá ðeðtadiená buvo parengtas naujausias vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos pristatymas. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai pasiruoðæ susijungimo sezonui. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou buvo ilgiausias faktas ir viskas vyko be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Savo vaidmenims buvo naudojami tik graþûs ir erdvûs audiniai su dideliais, spalvingais spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø reporteriai buvo labiausiai perkeltas erdviais, spalvingais maxi sijonais, kurie buvo pagaminti ant nërimo. Be jø malonumà sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikinais. Paprastiems drabuþiams, dizaineriai pasiûlë mergaitëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su plaèiomis briaunomis, dekoruotomis nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po parodos jis stengiasi pasiûlyti graþià vestuviø suknelæ, specialiai paruoðtà dabartinei prieþasèiai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris norëjo likti anonimiðkas. Be to, taip pat buvo parduodami keli jauniausio kolekcijos drabuþiai. Pajamos, gautos ið dabartinio aukciono, bus nustatytos kaip ðeimos namai. Reikia pabrëþti, kad bendrovë mielai remia ávairius ramius ir papildomus veiksmus. Jos savininkas pakartotinai pardavë savo prekes, o kai aukciono objektas netgi apsilankë gamyklose.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad paskutinë kolekcija pasieks statymus, kurie ðiuo metu yra geguþës mënesá. Be to, jis informavo, kad bendrovë svarsto galimybæ atidaryti internetinæ parduotuvæ, kurioje kolekcijos bûtø tinkamos ne stacionariems interesams.Vietinis drabuþiø gamintojas yra vienas ið labiausiai iðsamø drabuþiø gamintojø regione. Ji pristato keletà gamyklø visame pasaulyje. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø ðiandieninëje daugelyje metø - daugelis graþiausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Tuomet ðis populiarumas raðomas kolekcijose, bendradarbiaujant su svarbiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos, be abejo, labai domina tai, kad dar prieð pradedant parduotuvæ jie yra pasirengæ tolimoje eilëje nuo ypatingo ryto. Ðios kolekcijos iðnyksta ðioje gera diena.Ðios bendrovës straipsniai jau daugelá metø buvo puikûs vartotojø, taip pat ir ðalies, ir uþsienyje, pripaþinimai. Raðydama apie jà, neatrodo, kad ji paminëtø daugybæ jo gautø privalumø ir tikrina, ar poveikis yra didþiausias.

Perþiûrëti savo parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai