Klases dulkio kaukes

Dulkës ir kitos ore plaukianèios dalelës gali bûti ypaè skausmingos jûsø sveikatai. Tiesa, kad darbuotojo organizmas yra gerai aprûpintas ribomis, dël kuriø sunku ásiskverbti per daug terðalø á plauèius, t.

Deja, ðios apsaugos priemonës, nors ir veiksmingos, kartais yra nepakankamos - daugiausia dël labai maþø dulkiø daliø, kurios lengvai prasiskverbia per oro filtrà nosies ertmëje, patenka á plauèius ir ten sukelia sumaiðtá, sukeldamos greità alerginæ reakcijà, arba sutelkdamos dëmesá á rezultatà pavojingø, daþnai stipriø ir nepagydomø plauèiø ligø atsiradimas.Kasetë visà pramonæ paðalina visà tirpalà. Kur kuriamos prekës, terðalø gamyba á orà turi bûti paprasta - nors tai nereiðkia, kad jis yra naudingas darbuotojui. Ið pokyèiø, kai yra organizacijø ir krosniø, iðleidþianèiø didelá kieká terðalø, taip pat yra þmoniø, atsakingø uþ jø padëtá, ir tiesiogiai priversti ákvëpti ðiø maðinø dûmus. Laimei, buvo iðrastos dulkiø kasetës, daþnai skirtos valyti mechaniniø priemaiðø, kurias gamina metalurgijos krosnys ar kitos pramoninës maðinos, galimybæ.Oro terðalø vaidmuo plieno gamyklose ir gamyklose iðspræstø jø susidarymo prieþastá. Vis dëlto, nors þmogus gali sugalvoti stebuklus tam tikroje srityje, tam tikri techniniai ir gamybos procesai yra nepakeièiami, ir net jei jie gali bûti pakeisti, tada ne taip pelningai. Pramonës atveju maðinos efektyvumas yra medþiaga, t. Y. Ne visada yra pelninga pakeisti maðinà, taèiau ji yra neekologiðka, bet sveika, bet maþiau efektyvi. Labiau paprastesnis sprendimas, leidþiantis gamyklai ar lydyklai naudoti ekologinius veiksmus, yra filtravimo sistemø vieta, kad oras tekëtø ið darbø ar degimo metu susidaranèiø daliø. Kasetës dulkiø surinktuvai ðiandien yra labai daþnai ir noriai naudojami, ypaè pramoniniuose biuruose, dirbanèiuose su plastikais, o metalurgijoje, kur vis dar susidaro daug tarðos. Ir ten niekas netinkamas uþterðti þmogaus kûnà.