Kasos registravimo grathinimas

Kiekvienas mokesèiø mokëtojas, ápareigotas uþregistruoti prekiø pardavimà ir pagalbà padedant kasoje, puikiai þino ið paskutiniojo nuotykius, kiek detaliø reikalavimø nuosavybës departamente taip pat turi aptarti aptariamø prietaisø paslaugos. Tokiø sàlygø gërimas yra áprastas kasos techninis patikrinimas. Kà tai reiðkia ir kada ji turëtø bûti vykdoma? Kas yra mokesèiø kasos aparatas ir techninë apþvalga? Apie ðá pod.

Pagal PVM ástatymà kasos aparatai turi bûti periodiðkai tikrinami. Po ðios datos ði sàlyga buvo iðplësta. Tokia perþiûra atliekama naudojantis gera paslauga. Iki 2008 m. Gruodþio 1 d. Kasmet buvo atlikti kasos aparatø techniniai patikrinimai. Ðiuo metu taikytinø teisiniø nuostatø esme kasos aparatai turëtø bûti privalomai suderinti su technine perþiûra kas dvejus metus nuo fiskalizavimo ar naujos perþiûros. Sëkmingai, kai mokesèiø mokëtojas nevykdo tokios paslaugos, kuriai jis ar ji turi sankcijø. Tai, be kita ko, apima galimybæ skirti mokesèiø mokëtojui baudà uþ mokesèiø paþeidimà, nes situacija, kai kasos aparatas nëra periodiðkai perþiûrimas, laikomas netinkamu knygos laikymu. Toks pateisinimas kyla ið Baudþiamojo kodekso 61 straipsnio 3 dalies.Atrodo, ávykis, kurio rankose galvojama apie tokios perþiûros atlikimà? Þinoma, þiûrint á dabartiniame pavyzdyje paminëtà laikà laikomasi mokesèiø mokëtojo, o ne á svetainæ. Naujasis delio kasos savininkas turëtø praneðti tarnybai apie tokius poreikius atitinkamoje perþiûros dienà. Kasos tarnyba kartu su § 31 para. Ásakymø dël kasos aparatø 4 punkte privaloma atlikti privalomà kasos aparato techniná patikrinimà 5 dienø po praneðimo pavadinimo.Mokesèiø mokëtojas taip pat turëtø galvoti apie tai, kad nesilaikant privalomojo kasos patikrinimo termino, bûtina gràþinti nuolaidà nuo pirkimo datos. Mokesèiø mokëtojams taikomos tokios nuobaudos, kurios per trejus metus nuo prekiø / paslaugø pardavimo áraðymo pradþios nepadarë kasos aparato techniniam rezultatui tinkamu laiku.Apibendrinant verta priminti, kad vartotojas yra atsakingas uþ perþiûros datos laikymàsi.