Kasos limitas 2016 m

2015 m. Sausio 1 d. Á butà pateko ir kitos nuostatos, kurios labai iðplëtë verslà dirbanèiø asmenø, kuriems bus privaloma registruotis fiskalinës banknotø tinklinës stotelëje, apimtis. Nuo dabartinio veiksnio daugelis vienetø turës nusipirkti kasos aparatà. Tada yra nedidelë kaina. Kadangi kasos pardavëjai gerai þino, kad nesvarbu, kokia vertë, bus pirkëjø, jie ið tikrøjø neapribos kainos. Taigi, galima apibûdinti dideles iðlaidas investuotojams, ásigyjantiems kasos. Taèiau ar þinote, kad verslininkai pirmà kartà gali patekti á jà, kad gràþintø kasos pirkimo kainà?

Kartu su menu. 111 par. 4 asmenys, kurie sukuria apyvartos apskaità ir mokesèio sumà uþ fiskalinæ sumà, gali atskaityti ið mokesèiø apie kiekvienos finansinio fondo ásigijimo iðlaidas, sudaranèias 90% jos kainos, bet ne daugiau kaip 700 PLN.Kà daryti norint gauti kasos pirkimo kainos gràþinimà? Dabartinio dalyko mokesèiø mokëtojas privalo gràþinti raðytiná praneðimà, kuriame jis informuos apie ásigytø kasos aparatø vertæ. Jie pateikiami kompetentingos mokesèiø inspekcijos vadovui. Ji reikalauja, kad ji bûtø padaryta prieð pradedant parduoti parduodamø prekiø kasà kasoje, kaip sakoma. Atminkite, kad jei virðysime ðá pavadinimà, mes negausime gràþinamosios iðmokos, todël verta atidþiai stebëti laikà. Taip pat atkreipkime dëmesá á paskutiná, kad jei esame tik vienas kasos aparatas, nereikalaujame, kad jis bûtø rodomas tam tikroje formoje - pakanka uþpildyti kasos árengimo vietà paraiðkos formoje. Tada, tikëtina, bus atskleista akivaizdi, taèiau verta prisiminti, kad gràþinamosios iðmokos uþ finansinës institucijos pirkimà pagrindas bus kvitas (arba naujas pirkimo simbolis. Palikime já.Kaip mokesèiø kasos aparatø pirkimo iðlaidø kompensavimo PVM mokëtojø sëkmei klausimas? Turëkite omenyje, kad PVM mokëtojai tikisi atsiskaityti kasos pirkimu tik PVM sutartyje uþ laikotarpá, per kurá jie pradëjo fiskalinæ sumà. PVM mokëtojas, jei jis sutampa su mënesine sistema, gali pasikliauti 25% (ne daugiau kaip 175 PLN á sàskaità sumokëto mokesèio, nes sumokëtas mokëtinas mokestis yra perteklius. Panaðiose situacijose PVM mokëtojas, kuris ketvirtiniame plane sutampa, gali bûti skaièiuojamas nuo 50% parduodamos sumos, nors ne daugiau kaip 350 PLN.