Kasos instrukcija

Kasos aparatas turi bûti bet kuris verslininkas, kuris nori parduoti prekes ar paslaugas asmenims, neturintiems ekonominës kampanijos. Tuo paèiu metu pozicija neatitinka, ar pardavëjas yra PVM mokëtojas, ar jis taip pat paðalinamas ið tokiø atsiskaitymø. Kokie yra fiskalinio kasos ápareigojimai?

Suganorm

Kasos aparato priëmimas pirmiausia turëtø patikrinti, ar jis turi bûtinai uþsiregistruoti kasoje, kur jis parduoda. Nedidelio pardavimo sëkme, atliekama retai, kartais yra palankesnis sprendimas, kuris gyvena áraðø kûrimo dokumentuose neturinèiø pardavimø áraðuose. Iðimtis, susijusi su poreikiu turëti kasos aparatus, ið naujo buvo iðreikðta 2014 m.Ásitikinkime, kad perkant pirmàjá kasos aparatà, mes turime teisæ á gràþinimà iki 90 proc. Jo iðmokø, bet ne daugiau kaip septynis ðimtus zlotø. Svarbus patogumas tiek naudotojui, tiek pardavëjui, bus kruopðèiai sukonfigûruotas kasos aparatas, arba tas, kuris turi visà parduodamø produktø ar paslaugø katalogà. Þmogui labai didelis ðios bylos trûkumas yra tai, kad jis gaus gavimà, kuris bus galimas gràþinimo pagrindas.

Kanceliarinio darbo principas bus kasos fiskalizavimas. Kà ji tiki? Tai ta pati unikali ir negráþtama procedûra, kurià sudaro nuolatinis mokesèiø mokëtojø mokesèiø identifikavimo numerio priskyrimas fiskaliniam moduliui. Þinoma, galime nusipirkti fiskaliná kasos aparatà, o ne fiskalizuoti, taèiau ðià fiskalinæ sumà galësime panaudoti tik fiskaliniu bûdu. Labai svarbu, kad kasos aparatas bûtø pagamintas patyrusio techniko, klaidos atveju, reikës ásigyti naujà kasos aparatà.

Pirmà kartà naudodamiesi kasa, turite atspausdinti bilietà ir padalinti já su klientu kiekvienà kartà, kai jis perka ir kasdien spausdina kasdieninæ ataskaità. Kartà per mënesá (pirmàjà kiekvieno mënesio dienà turëtø bûti spausdinama mënesinë ataskaita. Dar reikia galvoti apie privalomà perþiûrà. Ji turëtø bûti sukurta po 24 mënesiø nuo kasos naudojimo. Turime daugiau informacijos apie gero áplaukø ir ataskaitø saugojimà: ástatymø leidëjas ápareigoja verslininkus saugoti ritiniø ir dienraðèiø kopijas penkeriø metø laikotarpiui, kvitus dvejus metus (nuo mokesèiø metø pabaigos. Svarbus uþdavinys yra prisiminti, kad po penkeriø metø verslininkas turëtø privalomai pakeisti kasos modulá.