Kasos aparato reglamentas

Kai parduodame prekes ar paslaugas fiziniams asmenims (tiems, kurie neuþsiima verslu, mums reikës kasos arba fiskalinio spausdintuvo. Po jo ásigijimo labai svarbu pateikti fiskaliná prietaisà ir fbalizacijà bei fiskalizacijà. Visos procedûros, susijusios su kasos aparatu, turëtø bûti atliekamos per du mënesius nuo jo ásigijimo.

Pateikimas atitinkamos mokesèiø inspekcijos vadovui turëtø bûti pateiktas prieð pradedant registruoti pardavimus fiskalinei sumai. Kà reikëtø rasti tokiame praneðime? Pirmiausia turëtumëte paraðyti, kas bus visas biure veikianèiø kasos aparatø skaièius. Taip pat turëtumëte ávesti vietø, kuriose jie bus þaidþiami, adresus.Finansø ministro 2012 m. Lapkrièio 29 d. Reglamente tiksliai reglamentuojamas kasos aparatø ataskaitø teikimo bûdas. Anot jo, ne vëliau kaip tà dienà, kai prarandama teisë pasitraukti ið kasos, turëtø bûti árengta daugiau nei pusë mokesèiø inspekcijos vadovui pateiktø kasos aparatø. Kitø mënesiø pradþioje á apskaità turëtø bûti átraukti kiti kasos aparatai.Kaip jau praneðëme ir ádiegëme kasos aparatus, bûtina juos apmokestinti. Tai reikalinga, jei verslo praktikoje planuojame naudoti kasos aparatus ir spausdintuvus.

Koks yra kasos aparato fiskalizavimas? Dël fiskalinio modulio (mokesèiø mokëtojo mokesèio identifikavimo numerio paskyrimo fiskaliniame kasoje. Pagalvokime apie tai, kad yra vienas paskutinis aktas, stiprus ir negráþtamas. Ypaè svarbu, kad kasos aparato fiskalizavimas profesinëje mokykloje bûtø baigtas kvalifikuoto techniko. Klaidos atveju bus neteisinga atðaukti neteisingai atliktà fiskalizavimà, naudinga ásigyti naujà kasos aparatà, o tai reiðkia didelæ kainà. Kasos aparato fiskalizavimo dëka jos vaidmuo fiskaliniame reþime bus galimas. Nuo ðiandienos kasdienës ataskaitos bus áraðomos á kasos aparatà, kuriame bus duomenys apie kasdienius pardavimus.Uþbaigus kasos aparato fiskalizavimà, turite pateikti jà per septynias dienas kompetentingos mokesèiø inspekcijos vadovui. Taip bus gautas registracijos numeris.