Kasos aparatas su elektronine kopija arba be jos

Dr Farin Man

Kiek kainuoja kasos aparatas? Ar verta investuoti á populiarø fiskaliná kasà?Nenuostabu, kad investuotojai ieðko sprendimø uþ gerà kainà. Be to, bûkime sàþiningi: keletas mokesèiø mokëtojø smagu dël bûtinybës naudoti kasos aparatà. Ðis tikslas yra tarsi nepatogus ir antras sànaudas. Todël kai kurie þmonës tiesiog daro prielaidà, kad jei jie turi fiskaliná kasà, leiskite pigiausiam kasos aparatui, kai jis egzistuoja aikðtëje. Naudojamas ir prieinamas kasos aparatas gali bûti uþ 300-400 PLN.

Þinoma, jei verslininkas nori ásigyti toká prietaisà, niekas jo nedraudþia. Taèiau, deja, - kasos aparatø sëkmei esant vidutinë kaina eina kartu su þemos kokybës. Todël verta pamàstyti apie tai, kol mes nuspræsime naudoti fiskalinius kasos aparatus - pigiausia áranga tikrai gali apsunkinti ir, be abejo, sunku daugeliui naudoti kasoje kasoje.

Pigiausias ir naudojamas kasos aparatas - kodël verta rinktis?Pagalvokite apie kasos vartotojø ir fiskaliniø spausdintuvø tikslus. Mes suteikiame jums, kad biuro kasa yra ðiek tiek daugiau nei tik spausdinti kvitus vartotojams. Tai daug kitø dalykø ir su mokesèiais susijæ dalykai. Jø tikrasis rezultatas, tikriausiai, bus fiskalinë kontrolë. Jei jø nepaisysite, sukurkite finansines baudas.

Kokie tikslai ir kokie veiksmai yra mokslas? Dabar, ið pradþiø, fiskalinis kasos aparatas turi bûti tinkamai parengtas, sukonfigûruotas, ádiegtas ir netinkamas. Áveskite optimaliø doziø medþiagø ir paslaugø pavadinimus be klaidø. Jø situacija tikriausiai nëra nustatoma atsitiktinai. Kokie pavadinimai, kuriuos jûs programuojate, turi bûti lygiaverèiai nuostatoms, kaip ir vëlesnis pardavimo áraðø kursas. Kasos aparato naudojimas ámonëje yra labiau susijæs su tokiais klausimais: keitimasis popieriaus èekiu, kasdieniø ir mënesiniø ataskaitø spausdinimas, vis dar ávairûs ne fiskaliniai spaudiniai, duomenø archyvavimas 5 metus, techniniai patikrinimai, kuriuos reikia atlikti, iðlaikyti aptarnavimo knygà arba minëtà mokesèiø kontrolæ. Kokià fiskalinæ sumà pasirinksite savo padaliniui, turës átakos vëlesniam komfortui. Verta pirkti naujà fiskaliná árenginá. Kasos aparato kaina jau yra skaièiuojama 1000 PLN. Taip pat verta prisiminti, kad galite kreiptis á Mokesèiø tarnybà dël iðlaidø, patirtø iki 90%, kompensavimo.