Kasos aparatas amoneje

https://ecuproduct.com/lt/denta-seal-visapusiskas-gydymas-nuo-danties-kuris-sugrazins-holivudo-sypsena/

Deja, esate tvirtas, arba jûsø kompanijoje yra nurodytas kasos aparatas? Patikrinkite! Paprastai ápareigojimas uþregistruoti pardavimus kasoje priklauso nuo verslininkø, kurie prekes ar paslaugas teikia finansiniams asmenims (ne ámonëms.

Taèiau Finansø ministro 2014 m. Lapkrièio 4 d. Potvarkyje ðiuo tikslu numatytos kelios iðimtys.Kada galësime atidëti nuo ápareigojimo turëti kasos? Visø pirma, mûsø apyvarta per praëjusius mokestinius metus nepagrástø ir vienodo tarifo ûkininkø nuomone, negali uþtrukti daugiau nei 20 000. Lt. Jei pradësime veiklà per mokestinius metus, turësime apskaièiuoti dabartinæ ribà ið dalies. Taèiau atkreipkime dëmesá á tai, kad ðios apimties dydþiui átakos neturi pajamos, gautos pardavus ilgalaiká turtà, subtilios ir teisinës vertës, kurioms taikomas nusidëvëjimas. Visada turëkite omenyje, kad tokie sandoriai turi bûti dokumentuojami naudojant sàskaità faktûrà.Paminëkime, kad yra situacijø, kai visada bus bûtina uþregistruoti pardavimus kasoje, taip pat nebus atleistos nuo mokesèiø, nes neturime jokiø pajamø. Sukuriama ta pati vieta parduodant, be kita ko, suskystintø naftos dujø, vidaus degimo varikliø ir jø daliø, varikliniø transporto priemoniø, priekabø ir puspriekabiø, konteineriø, transporto priemoniø daliø be mechaniniø pavarø, automobiliø daliø (èia yra motociklai, radijo ir telekomunikacijø árangos ir televizija, fotografijos áranga, brangiøjø metalø gaminiai, tabakas ir alkoholiniai produktai.Bûtinybë registruotis elzab jota e & nbsp; fiskalinëje sumoje taip pat yra privaloma ir apyvartai, taip pat ir kai kurioms paslaugoms. Tai, be kita ko, apima tokias paslaugas kaip: keleiviø veþimas automobiliø ryðiais, taksi transportas, varikliniø transporto priemoniø ir mopedø remontas, padangø keitimas, transporto priemoniø techninë apþiûra, medicinos ir odontologijos paslaugos, teisinës paslaugos, kosmetika ir kirpyklos.