Kasos aparatai

Paprastai vertëjai þodþiu ið kitos kalbos verèia á savo kalbà, ir nors kai kurie ið jø gali kalbëti antràja kalba, galø gale iðversti ið gimtosios kalbos. Kartais, vykstant didesnëms konferencijoms ar verslo susitikimams, gali atsitikti, kad vertëjai neatitinka visø bûtinø kalbø deriniø, pavyzdþiui, vieta, kur vokieèiø kalbos vertëjas verèia vokieèiø kalbëtojà á anglø kalbà, o anglø kalbos vertëjas tik tada verèia kalbà naujiems renginio dalyviams. Tada yra metodas, daþnai vadinamas relë - netiesioginis vertimas per kità uþsienio kalbà.

Pagal pavadinimà „pivot“ - tai vertëjas, dalyvaujantis aptariamoje procedûroje, kuri verèia tekstà kalbai, kuri yra prieinama naujiems vertëjø vertëjams. Tokie vertëjai turi rinkodaros teises, þinomas kaip „retours“, todël gimtoji kalba mokosi naujos aktyvios kalbos. Jei maþesnë þinoma kalba yra pasyvi arba tik du vertëjai, tada jie ið savo kalbos gauna savo aktyvø stiliø, kuris vëliau veikia kaip likusiø traukiniø ið vëlesniø kabinø. Netiesioginio vertimo metodo dëka konferencijos yra galimos su nedideliu kalbø deriniu ir gali taupyti pinigus.

Relës & nbsp; metodo trûkumai yra padidinta rizika klaidai versti ið kito vertimo, taip pat reikðmingas skirtumas tarp kalbëtojo kalbos ir momento, kai galutiniai gavëjai iðgirsta vertimà. Stolicos vertëjø biurø specialistai atkreipia dëmesá, kad tai gali bûti ypaè sunki, ypaè kai kalbëtojas kalba ar veda kaþkà kalbos metu. Paskutinis taip pat turi netyèiná komiðkà poveiká formoje, kai pusë auditorijos apdovanoja garsiakalbá plojimais, nes spektaklio pabaiga jau girdima, kita pusë auditorijos daro tà patá, nors ir tik vëluojant dël to, kad vëliau klausosi artimo stiliaus átakos.