Kalbetis su seksologu

Sexuologas - pirmasis patekimas á savo biurà paprastai yra átemptas ávykis, taèiau atidedamas sprendimas aplankyti, kad jie turi blogà poveiká. Daugelis moterø, kenèianèiø nuo seksualiniø sutrikimø, laukia gydytojo patarimo, daþnai praranda net daug metø. Deja, tai yra svarbus sprendimas, nes jis ne tik iðsprendþia problemà, bet ir gali sukelti disfunkcijos eskalavimà. Todël seksualumo srityje gaunami visi aspektai, susijæ su fizinës klasës darbuotojo seksualumu, taèiau nagrinëjama sritis taip pat susijusi su þmogaus siela ir emocionalumu. Seksologai dideliame mieste (pvz., Krokuvoje yra prieinami beveik ið karto, tik jums reikia ieðkoti kalbos paieðkos sistemoje. Seksualiniai disfunkcijos, prieðtaravimai savo paèiø orientacijai ar fizinei tapatybei ar kova, susijusi su jos pagalba ið socialinës aplinkos dalies, yra daþniausiai pasitaikanèios problemos, susijusios su seksologu. Diskomfortas kartu su komplikacijomis, susijusiomis su intymiu gyvenimu, turi diametriná poveiká namø gyvenimui, ir mes neturime nuvertinti mums trukdanèiø simptomø.

Nepaisant to, kad þiniasklaidoje vyrauja seksas, dauguma þmoniø vis dar gëdasi atvirai sukelti elementø, susijusiø su jø seksualumu. Ið ðio veiksnio daugelis þmoniø tylëjo dël daugybës melø, klaidø, stereotipø ir klaidingø nuomoniø apie seksà ir seksualumà. Todël susitikimas su seksologu susideda ið galimybës susidurti su paèiomis sunkiausiomis problemomis ir suteikti jiems palankø sprendimà. Be pagrindo tam tikro seksologo (ty psichiatro, ginekologo ar internisto pagrindinei specializacijai prieð pradiná vizità, turite mokyti psichiðkai, kad pateiktumëte iðsamø interviu. Jo jausmas tikriausiai yra pats universaliausias mûsø gydytojo supratimas apie mus, atsiþvelgiant á visus biologinius, medicininius, psichologinius ir socialinius aspektus. Patikimas seksologas turëtø uþduoti klausimus apie sveikatos bûklæ, psichinæ gerovæ, praeities ir ðiuolaikinius intymius santykius, fizinæ orientacijà ir lytá, lytinæ raidà, poþiûrá á lyties problemà ir ankstesnæ patirtá ðioje medþiagoje.

Reikia suprasti, kad, kaip pacientas, turite teisæ reikalauti ið seksologo stebëti savo lytines teises, ty tikëtis gydytojo kortelës: supratimo, draugiðko gydymo, asmeninës kultûros, pasaulëþiûrës neðaliðkumo, galvos ir seksualinës tapatybës pripaþinimo, pagarbos psichofizinës intymumo riboms ir jums prieinamos nuostatos informacija. Kitas seksologo diagnozavimo etapas po ðios problemos bus somatinis egzaminas, kurá sukurs atitinkamo mokslo specialistas (ty moterø sëkmës ginekologas arba vyrø sëkmës urologas, nors galima atlikti psichologiná tyrimà su klausimynu ar testu. Seksologas taip pat gali pasiûlyti kreiptis dël biocheminiø ir hormoniniø kraujo tyrimø sukûrimo, t. Y. Gliukozës ir cholesterolio arba progesterono ir estrogenø arba testosterono kiekio matavimo. Turime atsakyti, kad seksualiniai troðkimai priklauso fiziologiniø poreikiø grupëms, o jø sotumas yra vieni ið taikomø veiksniø, kurie suteikia gyvenimo prasmæ.