Jonizuotas oras

Naktá ir naktá, taip pat ir interjere, kaip ir darbo versle, mes dengiame turtingas iðorines medþiagas, kurios daro átakà mûsø gyvenimui ir bûklei. Be pagrindiniø restauracijø, tokiø kaip: vieta, temperatûra, þemës drëgmë ir visa tai, mes pradedame dirbti su ávairiomis dujomis. Oras, kurá kvëpuojame, nëra visiðkai ðvarus, bet dulkëtas, kitokiu laipsniu. Prieð apdulkinant kai kuriose dulkëse, mes turime galimybæ iðgyventi naudojant kaukes su filtrais, nors ir yra kitø pavojø sferoje, kurios daþnai nëra lengvai aptinkamos. Joms ypaè bûdingos nuodingos medþiagos. Paprastai jie yra atidengiami, taèiau naudojami tokie prietaisai kaip toksiðkas dujø jutiklis, kuris sugeria blogus elementus ið atmosferos ir praneða apie jø buvimà, dël kuriø jis áspëja mus apie grësmæ. Deja, pavojus yra labai rimtas dël to, kad kai kurios dujos, kaip anglies monoksido árodymas, yra bekvapës ir daþnai jø buvimas turinyje sukelia rimtà þalà sveikatai arba mirtá. Be anglies monoksido, jie kelia grësmæ mums ir kitoms jutiklyje aptinkamoms medþiagoms kaip sulfano árodymas, kuris didelëje koncentracijoje yra maþas ir nukreipia nedelsiant paralyþiuoti. Kitas toksinis dujos yra anglies dioksidas, kuris yra toks pat pavojingas, kaip ir senosios, ir amoniakas - dujos, kurios faktiðkai vyksta ore, nors ir pavojingos didesnës koncentracijos þmonëms. Toksiðki detektoriai taip pat gali rasti ozono ir sieros dioksido, kuriø dujos yra didesnës uþ orà, taip pat mano, kad polinkis á didelá þemës pavirðiaus uþpildymà - bûtent todël, jei mes susiduriame su ðiø elementø kûrimu, mes turëtume ávesti jutiklius idealioje vietoje, kad galëtume suvokti informuoti mus apie tai. Kitos nuodingos dujos, kurias jutiklis gali nustebinti, yra korozinis chloras, taip pat labai toksiðkas vandenilio cianidas ir lengvai tirpsta vandenyje, kenksmingoje vandenilio chloridoje. Kaip matote, verta ádëti toksiðkà dujø jutiklá.