It sistema amoneje

Daugelis Lenkijos ámoniø specializuojasi IT sistemø, skirtø maitinimo ir vieðbuèiø bei restoranø taðkø valdymui, pardavimui ir eksploatavimui. Priklausomai nuo verslo tipo, yra vidutinio dydþio patalpø, taip pat ir didesnio restoranø tinklo sprendimai. Sprendimai skirsis tarpusavyje santykiuose arba mes eisime dirbti su & nbsp; kavinë, picerija, vieðbuèio restoranas ir galbût greitas aptarnavimas namuose. Gastronomijos sistemos tampa vis populiaresnës. Vis maþiau ir maþiau galime susidurti su gastronomijos problema, neturinèia jokios pardavimo palaikymo programinës árangos.

„POS“ sistema yra vienoda tarp moderniausiø & nbsp; programø, skirtø maitinimo ástaigai. Dideliuose Lenkijos miestuose yra ágaliotø atstovø tinklas. Ir jie siûlo aptarnavimo taðkà ir paslaugà tiek Lenkijos vienetams, kai ir tiems, kurie pagal savo struktûrà ar franðizæ turi daug gastronominiø problemø visoje mûsø aikðtëje.

Èia pateikiamas maitinimo ámonës IT infrastruktûros modelio pavyzdys:

magneto 500

Jis yra tikrai sukurtas taip, kad komponentai leistø vartotojui maksimalià naudà. Jø integracija ir ástaiga vienodais pagrindais lemia didesná efektyvumà, geresnæ vartotojø aptarnavimo kokybæ, lengvesná ataskaitø teikimà ir vieneto skaièiavimà, nepriklausomai nuo to, ar tai yra pats restoranas ar restoranø tinklas.

Per ðá laikotarpá mes sàmoningai nesuteikiame ámonës, kurioms programoms mes teikiame pasiûlymà konkreèiam klientui. Darome prielaidà, kad produkcijà palaiko integruota sistema, teikianti tiek padavëjo, tiek baro padavëjo paslaugà, kai ir kai tvarkomas sandëlio valdymas. Darbo ataskaitose ði idëja gali dirbti su jutikliniu terminalu, be to, su magnetiniu korteliø skaitytuvu, padavëjo èekiu, svarstyklëmis, vekseliais ir vekseliais spausdintuvu, mokesèiø spausdintuvu, stalèiu, gërimø dozatoriumi ir tt Viskas veikia pagal MS Windows operacinæ sistemà, maþuose pastatuose arba toje paèioje vietoje, naudojant standartinæ PC árangà.