Grynojo pinigo registravimo terminas

Dabar, ið pradþiø, turëtume aiðkiai parodyti, kad nepaisymas ir ypatingai nevykdantis privalomo mûsø fiskaliniø kasø perþiûros termino bûtinai lemia tai, kad bûtinas vadinamojo atleidimo ið savo (ponia pirkimas. Verta paminëti, kad ðios sankcijø rûðys yra veikiamos tiems mokesèiø mokëtojams, kurie per trejus metus nuo registracijos atidarymo nepadarë, o papildomai per nustatytà laikà - apie kasos aparato informavimà apie privalomà techninæ apþiûrà. Sakykime ir beje, kad tokia perþiûra vykdoma tinkamai.

Visø abejoniø atveju privaloma bent kas dvejus metus atlikti privalomà kasos aparato perþiûrà. Jûs taip pat turite turëti tai, kà ðie du metai reiðkia ágyvendinant. Dël tikslaus skaièiavimo turite pripaþinti pradiná momentà, tai yra diena, kai faktiðkai ávyko kasos aparatas arba techninës apþiûros diena.

Todël mokesèiø mokëtojai, pirkdami grynuosius pinigus, gali (ir netgi turëtø atsiþvelgti á tai, kad reikia perþiûrëti dvejø metø laikotarpá nuo prietaiso fiskalizavimo momento. Þinoma, ðià fiskalizacijà atlieka specializuotas technikas, turintis ðiuolaikinæ veiklà. Ið serijos paèios fiskalizacijos procesas yra konkretus kasos fiskalinio modulio darbo pradþia.

Todël prieð perkant kasos aparatà verta gauti ágaliotà paslaugà, kurià mes galime padaryti ávesdami á paieðkos variklá tinkamà slaptaþodá, pvz., „Kasos aparato paslauga“.

Privaloma kasos aparato perþiûra yra keletas dalykø. Techninës prieþiûros specialistas atlieka audità pirmiausia dël to, kad yra uþfiksuotas atitinkamo kasos plombos. Jie ieðko bendradarbiavimo su áraðais, pateiktais serviso knygoje. Specialistas taip pat kontroliuoja bendrà kasos korpuso bûklæ. Vertina pagrindinæ plokðtæ, fiskalinæ atmintá ir fiskaliná modulá. Tuo paèiu metu jis taip pat iðbando þmogaus teisingumà. Be to, jis patikrina kasos programà ir ðio projekto versijà sutikimu su áraðais - dar kartà - kasoje. Galiausiai, technikos specialistas oficialiai perþiûri perþiûros rezultatus - su galimais reikalavimais ir stebëjimais - paslaugø skaitymui.Palûkanø norma yra nuo vieno ðimto iki dviejø ðimtø zlotø - vienam kasos aparatui.

Jei ðià operacijà vadiname technine apþvalga, tai gali bûti ðiek tiek klaidinanti. Kodël? Na, nes patikrinimo metu tikrinama tik prietaiso pusë, tiesiogiai apmokanti nieko keista, kaip apyvartos áraðymas. Tada yra perþiûros planas.

Tuomet privaloma kasos aparato perþiûra yra rûpestinga prieþiûra, uþ kurià verta atkreipti ypatingà dëmesá.