Ginekologijos wum

Ginekologija eina visà kelià. Yra daugiau ir daugiau naujø gydymo bûdø þmogaus organizmui iðtirti. Vis maþiau maþiau invazinë ir dar tikslesnë. Didþiulë moterø lytiniø santykiø problema yra gimdos kaklelio vëþys, kuris yra visiðkai iðgydomas ankstyvame jos ekstrahavimo etape.

Jei pastebësite, kad simptomai gali sukelti sutrikimø, kurie gali bûti tokios ligos prieþastis, turite nedelsiant uþsiregistruoti kolposkopo specialistui, kad paðalintumëte ðià ligà. Sunkumo simptomø pasekmë gali bûti gimdos paðalinimas.

Ðis tyrimas atliekamas naudojant kolposkopà. Nëra nieko naujo, kaip mikroskopas su speculum. Specifinë medþiaga áterpiama á makðtá su sveikais preparatais, siekiant patikrinti, kokia reakcija yra makðtyje. Ðis mikroskopas leis paskutinájá gauti trimatá efektà ir padaryti vaizdà net iki deðimties kartø, kad ginekologas galëtø gerai iðtirti makðties ir gimdos kaklelio sienà, kad bûtø galima kruopðèiai ávertinti, ar yra kokiø nors pokyèiø. Turëtumëte bûti pasirengæ ieðkoti. Ginekologas tikriausiai nurodys, kaip apsisaugoti nuo bandymo. Visø pirma, prieð savaitæ prieð planuojamà tyrimà reikia atsisakyti fiziniø kontaktø ir ginekologinës patirties.

Moteris, siûlanti kolposkopà, paprastai gyvena individualioje ginekologinëje këdëje. Toks tyrimas paprastai trunka nuo keliø iki keliø minuèiø. Jei pelnas kelia nerimà, ginekologas gali uþsisakyti gimdos atkarpà, tuomet poreikis sustos per vienà laikotarpá ið kiekvieno seksualinio aktyvumo, nes jausmas bus stiprus nemalonus diskomfortas. Ðio prietaiso pavyzdyje ergonominiai parametrai taip pat yra svarbûs, nes yra darbo árankis.