Gastronomijos naujoji ruda

Mes jau turime vaizdà á kità gastronomijos parduotuvæ, paveldëjome restoranà ið tëvø arba dirbame su „þmogumi“ - nesvarbu, ar nepaisant puikaus maisto, dekoras ir áranga yra ðliauþti. Maitinimo áranga yra unikali vieta kuriant skanius patiekalus.

Visø pirma, pasirenkant árangà, turime pristatyti kokybæ, todël verta ne pirkti pigûs puodai, krosnys, plokðtës ar menas. Netinkamai, jie sûrio, jie net nepalankiai ateina á patiekalo priëmimà. Þinoma, vakarienë daþnai valgomoje valgykloje nebûtinai turi bûti papuoðta balalija su egzotiniø augalø padaþais ar lapais, ir tikriausiai nëra sudeginta ant árodymø ar suteikiama beveik neapdorota. Netinkama áranga, þinoma, gali atsitikti - kai keptuvë buvo blogai suprojektuota, jei nepasiekiame puodø, nes jie nesutampa su skaitikliais blogai, kai funkcionalumas ir patogumas nepavyks.Antra, dekoras. Dekoras yra svarbus ne tik vyrams, bet ir mums ar mûsø darbuotojams. Kaip gaminti nuostabius, iðgalvotus patiekalus interjere su gelsvomis sienomis ar lipnia grindimis? Nemanau, kad tai ámanoma. Deja, daug daþnai skiriama puikios estetikos, naudojimo ir darbo komforto derinimui.Nepamirðkite apie galimybes. Investuodami á patyrusiø ir praktiniø gamintojø interjerà, bet yra graþesni, jûs tikrai investuojate á klimatà ir pinigus. Gera áranga bus naudojama daugelá metø, ji neleis jums nusileisti, kai tik gausite didelá uþsakymà arba jûs taip pat esate geras takargas. Prastovos gali bûti þalingos restoranams. O kas, jei kiekvienas pigios árangos ar baldø elementas nukristø, nes jis buvo ðiek tiek pritvirtintas ir bus patiekalas? Þmonës gali pareikðti ieðkiná dël lengvesniø dalykø. Kaip kovoti su nuomone, kuri laikysis mûsø? Daugiau laiko iðleidimas reikiamu laiku padës iðvengti sunkiø situacijø.Apibendrinant - jei turite teisæ ásigyti naujà restorano aksesuarà, turite padaryti didelæ kainà, galø gale bûti jûsø darbo partneriu. Nedarykite apsipirkimo baisiai. Tai geriau ieðkoti, paklausti ir suderinti kaip teisingiausià pasiûlymà. Visada atlikite protingus pirkimus!