Gamybos procesa

Dulkiø surinkëjai tikriausiai yra viena didþiausiø pramoninës árangos grupiø. Dël daugybës taikomøjø programø jie gali dulkinti á mechaniná reþimà per kûnà per smûgá taip pat naudojant suslëgtà orà.Pramoniniai dulkiø surinkëjai yra dulkiø surinktuvai, kurie naudojami beveik bet kurioje pramonëje, kurioje susiduriama su problema dël uþterðto oro patekimo á gamybà.

Labiausiai þinomi yra vadinamieji dulkiø surinkëjai, kurie ypaè prasideda medienos ir baldø sferose, puikiai tenkina mûsø vaidmená ir kitø rûðiø dulkiø, pvz., Plastikø, popieriaus atliekø, gavybà ir kt. visos gamybos salës, taip pat jaunos stacionarios ámonës, naudojamos atskirai konkreèioms maðinoms.Pramoniniai smulkûs pramoniniai dulkiø surinkëjai (vadinamieji kasetës yra skirtingi þmonës, apie kuriuos reikia raðyti. Nepaisant jø santykinai maþo dydþio, jie atitinka visà filtravimo erdvæ. Jie puikiai tinka plonoms ir plonoms dulkëms. Panaðiai kaip ir kasetiniø dulkiø surinkëjai, dirbantys su maþa dulkiø koncentracija.Didesni prietaisai (pvz., Ciklonai yra tinkami naudoti, ypaè tose technologijose, kur jos suteikia didelá kieká eroziniø dulkiø, pvz., Energetikos, laisvos statybinës medþiagos, kokso pramonëje, liejimo pramonëje, angliø pramonëje ir kt.Jie gali padëti sprogstamam turiniui, o tai reiðkia, kad jie gaminami pagal ATEX direktyvà. Pagrindiniai darbai yra dulkës, pjuvenos, medienos droþlës, dulkiø ðlifavimas su ávairiomis medþiagomis, vadinamieji alyvos rûkas, suvirinimo garai ir kt.Naujausi filtrø dulkiø surinkëjai, turintys modulinæ struktûrà, turi tvirtà konstrukcijà ir daugiafunkcinæ funkcijà. Jei ieðkote jø, galima naudoti skirtingas konfigûracijas, filtravimo rankoviø iðtuðtinimo ir valymo metodà.Svarbus vaidmuo tenka pramoniniams dulkiø surinkëjams: jie laiko gamybos salæ laiku ir ðvariai, o þiemos sezonu - recirkuliacija, kad atgautø ðiltà orà.