Gamtiniai pavojai 2014 m

Kasyba jûsø ðalyje yra geriausia visame pasaulyje, be to, nepaisant metano angliø siûliø, saugiausia. Saugumas buvo pasiektas naudojant ávairius metodus ir saugumà, kuris sumaþina metano uþsidegimo ar sprogimo galimybæ.

Siekiant iðvengti metano sprogimo, mes sumaþiname faktà, kad yra uþsidegæ veiksniai, kuriuos galima sumaþinti ágyvendinant atitinkamus árenginius. Dël kasyklos ar sienos situacijos, t. Y. Protëvio, norima átraukti elektros tiekimo junginius ir konvejerius, gabenanèius grobá. Taip yra dël paþeistø kabeliø kibirkðties, elektros lanko susidarymo, uþsidegimo ir metano sprogimo. Todël unikali sprogimo apsauga yra susijusi su visais elektros prietaisais. Visose ðiose priemonëse ir organizacijose naudojamos apsaugos dëka, mes sumaþiname elektros potencialo ásiskverbimà á metano centrà, kad gedimo atveju jis nesibaigs tragedija. Kalnakasiø elektrikai, dirbantys ant kasyklos daliø, yra specialiai apmokyti apsaugoti nuo sprogimo ir atsparumo ugniai, kad jie galëtø saugiai atlikti savo paèiø ir naujø poþeminiø tipø darbà. Kiekvienas elektrikas kas penkerius metus privalo dalyvauti tokiame mokyme, kurio rezultatas - egzaminas, kurio dëka jo þinios bus atnaujinamos ir susipaþins su galiojanèiais liepsnos ir sprogimo árodymø reikalavimais.Apsauga nuo sprogimo ir atsparumas ugniai yra svarbus elementas, naudojamas visose kasyklose, dël to maþëja metano sprogimo pavojus.