Gaisro rizika kroatija

ProsteroProstero - Natûrali urologinë priemonë vyrø problemoms spræsti!

Elektrostatinio áþeminimo uþduotis - sumaþinti degiø medþiagø sprogimo rizikà dël elektrostatinës kibirkðties. Paprastai jis pristatomas degiø dujø, milteliø ir skysèiø transportavimo ir perdirbimo srityje.

Elektrostatinis áþeminimas gali bûti kitokios formos. Lengviausius ir kelis sudëtingus modelius su áþeminimo gnybtu taip pat jungia ir kabelis. Tvirtesni ir technologiðkai paþangesni yra árengti taip, kad bûtø apsaugoti áþeminimo bûklë, todël leidþiama iðleisti arba transportuoti gaminá, kai áþeminimas buvo tinkamai prijungtas.

Elektrostatiniai áþeminimo elementai paprastai naudojami pakrovant ar iðkraunant geleþinkelio ir keliø tanklaivius, cisternas, statines, vadinamàsias dideli maiðai arba proceso árenginiø elementai.

Ávairaus turinio talpyklø (pvz., Rezervuarø su milteliais, granulëmis, skysèiais pildymo ar iðtuðtinimo sëkmë gali sukelti pavojingus elektrostatinius krûvius. Jø susidarymo ðaltinis - uþtikrinti daugiau degiø medþiagø maiðymo, siurbimo ar purðkimo. Elektriniai krûviai susidaro kontaktuojant ar atskiriant atskiras daleles. Elektros krûvio kiekis priklausys nuo pavirðiø, kurie lieèiasi vienas su kitu, elektrostatinës savybës. Dël paprasto ir greito kontakto su áþemintu ar ákraunamu objektu gali bûti sukurtas trumpas srovës impulsas, kuris bus patikimas kibirkðèiø kryptimi.Nepakankamas dëmesys kibirkðèiø iðleidimui gali sukelti alkoholio ir oro miðinio uþsidegimà, o tai reiðkia sprogimà ar blogà sprogimà. Elektrostatinis áþeminimas paðalina sprogimo pavojø dël reguliuojamo elektrostatinio krûvio.