Gaisro pavojaus pateikimas

Daugelyje pramonës ðakø yra labai didelë gaisro grësmë. Èia kalbu ne tik apie degalø, energijos, daþø gamybà, bet ir apie cukraus ar miltø darbà. Medþiagos, kurias jie gali organizuoti á garø, dujø, skysèiø, pluoðtø ar aerozoliø struktûras kartu su oru ar net su naujomis medþiagomis labai jautriai, gali veikti kartu ir sudaryti sprogstamøjø medþiagø.

Ðtai kodël yra daug teisiniø nuostatø, kuriø svarbiausias projektas yra gaisrø prevencija. Pirmiausia kalbu apie Ûkio ministro 2010 m. Liepos 8 d. Ástatymà, ið esmës, bûtiniausius darbo saugos ir sveikatos reikalavimus, susijusius su sprogios atmosferos perspektyva darbo prasme. Ðiuo teisës aktu pirmiausia siekiama uþkirsti kelià bet kokios sprogios aplinkos kûrimui. Jis taip pat turi uþkirsti kelià uþdegimui ir sumaþinti sprogimo poveiká.Apsaugos nuo sprogimo sistemos, ty visa sprogimo sistema yra daug elementø. Kalbant apie draudimà ðioje sistemoje, pirmiausia reikia paminëti apie sprogimo palengvinimo, sprogimo slopinimo sistemø ir sprogimo izoliacijos metodus.Membranos yra prietaisai, padedantys pramoniniams árenginiams. Jø pagrindinis dëmesys skiriamas filtrø, malûnø, cisternø, rûðiavimo, smulkintuvø ir ciklonø apsaugai.Ir sprogimo slopinimo sistemos sprogimo metu paðalins aukðto slëgio susidarymà. Slopinimo korpusas virðija optiná ir slëginá jutiklá, valdymo skydus, HRD cilindrus ir nerûdijanèius purkðtukus.Sprogimo izoliacijos sistema yra komanda, kurios pagrindinis tikslas yra sumaþinti sprogimo poveiká. Mes kalbame apie tokius prietaisus kaip atbuliniai voþtuvai, greito veikimo varþtai, sprogimui atsparûs kaminai ir didelio greièio voþtuvai.Reikëtø nepamirðti, kad sprogimui atsparios sistemos yra vienodos sveikatos ir saugos darbe reikalavimai.